Män diagnostiseras senare och med mer avancerad bröstcancersjukdom än kvinnor. Men de har ändå bättre överlevnad i sjukdomen än jämförbara kvinnliga patienter. Det visar en studie i Journal of Clinical Oncology.
Bröstcancer är en sällsynt sjukdom hos män, men precis som hos kvinnor ökar risken med stigande ålder. En del studier har rapporterat sämre prognos för manlig bröstcancer än för kvinnlig, men generellt sett föreligger mycket mindre data för manlig bröstcancer.

Genom att kombinera data från sex cancerregister runtom i världen, bl a från Sverige och Singapore, kunde den aktuella studien skapa ett stort dataset över samtliga bröstcancerfall i länderna åren 1970–2007. Man kompletterade sedan med data om befolkningen i de olika länderna. Incidensen av bröstcancer var runt 67 fall per 100 000 personår för kvinnor men bara 0,4 per 100 000 personår för män. Manlig bröstcancer stod för runt 0,6 procent av all bröstcancer. Kvinnor diagnostiserades vid en medianålder på ca 62 år, medan män dia­gnostiserades vid ca 70 års ålder.

Manliga patienter hade sämre bröstcancerspecifik femårsöverlevnadskvot än kvinnliga (0,72 mot 0,78, en signifikant skillnad), vilket ökade risken för död i sjukdomen. Men efter justering för bl a ålder, stadium och behandling (från de register som hade sådana uppgifter) visade det sig att män faktiskt hade signifikant bättre överlevnad i sjukdomen än jämförbara kvinnor.
Incidensen av bröstcancer hos män var stabilt låg under studietidens 40 år, men manliga patienter diagnostiserades alltså vid högre ålder och mer avancerat stadium än kvinnliga. Skillnaden i överlevnad kunde huvudsakligen förklaras av detta samt av att behandlingarna skilde sig mellan grupperna.
Forskargruppen anser därför att med­vetenheten om bröstcancer hos män bör öka för att förbättra chanserna till tidig detektion och att tydligare behandlingsriktlinjer bör införas.