Ännu en fästingöverförd bakterie som finns i Sverige har kopplats till allvarlig sjukdom hos människa. Bakterien har det provisoriska namnet Candidatus Neoehrlichia mikurensis (CNM). (Enligt de internationella reglerna för namngivning av bakterier, International Code of Nomenclature of Bacteria, bör ordet Candidatus föregå bakteriens namn om denna är väl beskriven utan att man lyckats isolera den och hålla den i odling).
CNM har visat sig vara nära släkt med några tidigare väl kända humanpatogena fästingöverförda rickettsier tillhörande släktena Anaplasma och Ehrlichia. De är intracellulära bakterier, som för närvarande är mycket svåra eller omöjliga att isolera och hålla i odling. För sju år sedan beskrevs CNM-bakterien, som forskare hade funnit i brunråttan och fästingar på den japanska ön Mikura. Samma bakterie har därefter påvisats i gnagare och fästingar, inklusive den hos oss vanliga Ixodes ricinus, i flera länder i Europa och Asien.

Några mycket allvarliga sjukdomsfall beskrevs förra året från Sverige [1], Tyskland [2] och Schweiz [3]. Det visade sig att CNM hade orsakat mycket allvarlig sepsis hos patienterna. De hade samtliga nedsatt allmäntillstånd: en av dem hade nyligen hjärtopererats, två hade ett kraftigt sänkt immunförsvar bl a på grund av immunsuppressiv behandling. En fjärde kom in medvetslös till sjukhuset. Han hade ett brustet aneurysm och intracerebrala och sub­araknoidala blödningar och avled efter åtta dagar på sjukhuset. I samband med bett av en CNM-infekterad fästing tycks bakterien kunna infektera värdens leukocyter. CNM-bakterierna förökar sig därefter till höga nivåer i blodet hos personer med förändrat immunförsvar. Trots det kunde CNM-infektionen inte påvisas med konventionella dia­gnosmetoder hos någon av patienterna. Påvisning med PCR av 16S-rRNA-genen hos eventuella bakterier i blodprov och efterföljande gensekvensering var nödvändig för att diagnostisera CNM-infektionen.
I en helt färsk rapport av forskare vid Lunds universitet visas att CNM är en vanlig infektion i skogssork, åkersork och skogsmöss i södra Sverige [4]. Det är alltså i smågnagare och fästingar som CNM-bakterien naturligt förekommer. Och det är infektiösa fästingar som kan överföra bakterien till människor.
Samtliga fyra patienter i vilkas blod CNM påvisades hade ett försämrat allmäntillstånd. Huruvida CNM orsakar sjukdom endast hos sådana personer vet vi ännu inte. Men att en CNM-infektion försämrar immunförsvaret är uppenbart. Samtidig infektion av Anaplasma phagocytophilum, som är närbesläktad med CNM, och en annan fästingöverförd mikroorganism, t ex Borrelia burgdorferi sensu lato, anses orsaka en betydligt allvarligare sjukdomsbild än infektion med bara en av organismerna. På ett liknande sätt är det troligt att bett av en dubbel- eller trippelinfekterad fästing, där CNM utgör en del av dosen av potentiella patogener, orsakar allvarligare symtom än bett då fästingen injicerar bara en av de potentiella patogenerna.


Olika gnagare, som finns i Sverige, är förmodligen värddjur för bakterierna CNM och Borrelia miyamotoi. Bilden: mindre skogsmus, Apodemus sylvaticus. Foto: Thomas G?T Jaenson