Både den tidiga och den kvarstående virologiska responsen ökar med bättre följsamhet till antiviral terapi vid hepatit C. Följsamheten minskar dock med tiden, särskilt för ribavirin, enligt en studie publicerad i Annals of Internal Medicine.
Kombinationen peginterferon och ribavirin är standardbehandling vid kronisk infektion med hepatit C-virus (HCV). Behandlingen kan eradikera hepatit C-virus, få progressen av leverfibros att avstanna och reducera risken för levercirros. Behandlingsregimen är dock något komplicerad: den kräver ribavirin dagligen och interferon som injektion varje vecka. Data om långsiktig följsamhet till behandlingen är begränsade.

I en retrospektiv kohortstudie undersöktes en grupp av 5 076 amerikans­ka krigsveteraner som samtliga var smittade med hepatit C-virus (av fyra olika genotyper). Följsamhet till behandling beräknades över 12-veckorsintervall, baserat på uthämtningsdata från recept­databaser från 2003–2006. Detta samkördes med journalutdrag och laboratoriesvar från patienterna.
Utfallen var tidig virologisk respons (en minskning på ≥2 log10 av HCV-RNA-kopior efter 12 veckors behandling) och kvarstående virologisk respons (HCV-RNA ej detekterbart vid 24 veckor efter behandlingens slut). Eftersom separata recept på läkemedlen utfärdades kunde följsamheten till interferon och ribavirin utvärderas var för sig eller tillsammans.

59 procent av patienterna med genotyp 1 eller 4 uppnådde tidig virologisk respons jämfört med 89 procent av dem med genotyp 2 eller 3. Proportionen av patienter som uppnådde tidig virologisk respons ökade med ökande följsamhet till både interferon- och ribavirinbehandling (P < 0,001). Bäst tidig virologisk respons hade de med genotyp 2 eller 3. De som hade 91–100 procents följsamhet uppnådde detta i 90 procent av fallen. I analysen av kvarstående virologisk respons uppnådde patienter med genotyp 1 eller 4 också högre proportion av respons om de hade bättre följsamhet till behandlingarna. Denna effekt kvarstod till vecka 48. Detta gällde inte för dem med genotyp 2 eller 3. Där ökade inte andelen kvarstående virologisk respons med ökad följsamhet mellan vecka 12 och 24 (antalet patienter var dock litet).Följsamheten var hög till båda behandlingarna under de första tolv veckorna men minskade under den fortsatta behandlingstiden. Följsamheten till interferonbehandling var bättre under uppföljningstiden, och den kvarstod på runt 90 procent vid 48 veckor (jämfört med 76 procent för ribavirin). Patienter som fick recept på tillväxtfaktorer eller tyreoideamedicinering under uppföljningen hade något högre följsamhet, kanske på grund av att läkarbesöken var fler under tiden. Författarna understryker vikten av att utvärdera följsamheten kontinuerligt bland hepatit C-smittade patienter, särskilt då nya typer av behandling kan kräva tre doser per dag.