Ytlig venös insufficiens är en vanlig anledning till kirurgisk åtgärd. I Storbritannien rekommenderas konsultation hos kärlspecialist vid åderbråckssjukdom som påverkar den hälsorelaterade livskvaliteten. Syftet med kirurgisk åtgärd vid åderbråck är i första hand att förbättra den hälsorelaterade livskvaliteten.
Relationen mellan demografiska variabler, utbredning och grad av venös reflux, klinisk sjukdomsgrad och dessa parametrars inverkan på den hälsorelaterade livskvaliteten är ofullständigt kartlagd. Syftet med den aktuella studien var att i en population med ytlig venös insufficiens undersöka relationen mellan klinisk sjukdomsgrad och hälsorelaterad livskvalitet.

Till studien rekryterades 456 patienter med symtomgivande, ultraljudsverifierad insufficiens i vena saphena magna eller parva och som önskade behandling. Utöver dessa inkluderades 105 patienter med asymtomatisk åderbråckssjukdom, vilket resulterade i totalt 561 patienter. Patienter med samtidig djup insufficiens exkluderades, likaså pati­en­ter med åderbråcksrecidiv. Klinisk sjukdomsgrad skattades enligt klassifikationen CEAP (Clinical, etio­logic, anatomic, pathophysiologic) och med VCSS (Venous clin­ical severity score). Hälsorelaterad livskvalitet skattades med tre olika validerade instrument, ett sjukdomsspecifikt (AVVQ) och två generiska (SF-36 och EQ5D).

En tydlig korrelation noterades mellan ökande klinisk svårighetsgrad och försämrad livskvalitet, med sämst livskvalitet hos bensårspatienter. Särskilt tydligt var detta när sjukdomsspecifika hälsorelaterade livskvalitetsmått användes. Någon signifikant skillnad mellan patienter med okomplicerade symtomatiska varicer och patienter med venös hypertension (ödem) eller hudförändringar kunde dock inte påvisas, men en markant reduktion av livskvaliteten noterades för alla dessa grupper.
Författarna konkluderar att det föreligger en klar reduktion av hälsorelaterad livskvalitet även vid okomplicerad åderbråckssjukdom, vilket kan motivera kir­urgisk intervention. Konklusionen är måhända något förhastad, men det är intressant att notera att även okomplicerad åderbråckssjukdom är till men för livskvaliteten.