Sömnbrist leder till sämre kognitiva funktioner. Syftet med den aktuella studien var att undersöka effekten av sömnbrist på simulerad minimalinvasiv kirurgisk prestation och neurokognitiva funktioner. Dessutom undersöktes om två vanliga stimulantia, koffein och koffein med tillägg av taurin, kunde reversera effekten av sömnbrist.

18 läkarstudenter deltog i studien, som genomfördes med enkelblindad korsdesign. Efter träning upp till en definierad kriterienivå i en state-of-the-art-simulator för minimalinvasiv kirurgi (MIST-VR) blev deltagarna sömndepriverade tre gånger, varefter två olika simulator­övningar genomfördes efter intag av placebo, 150 mg koffein eller 150 mg koffein + 2 g taurin. Psykomotoriska färdigheter i simulator, kognitiv förmåga och sömnighet mättes.
Till skillnad från vid den lättare av de två simulatorövningarna observerades vid den svårare övningen att placebo ledde till längre tidsåtgång, ökat antal fel och sämre rörelseekonomi i simulatorn. Koffein återställde tidsåtgången men hade ingen effekt på den försämrade rörelseekonomin och reducerade inte andelen fel. Sömnbrist ledde till långsammare reaktionsförmåga och ökad sömnighet.
Kirurgi fordrar förutom kunskap, omdöme och kommunikativ förmåga naturligtvis tekniska färdigheter. Studien bekräftar att sömnbrist har en negativ effekt på simulerad minimalinvasiv psykomotorisk förmåga, reaktionstid och subjektiva mått på sömnighet. Denna effekt kunde till viss del motverkas av koffein och taurin.

Medel mot narkolepsi har visat sig vara effektiva inom försvarssektorn vid långvariga militära operationer. Användning av prestationshöjande farmaka bland kirurger måste genomgå en tydlig etisk debatt innan användning av stimulantia kan rekommenderas i sy­s­te­matiskt syfte.
Fortare men slarvigt. Det är den korta sammanfattningen av koffeinets kognitiva påverkan vid mer komplex simulerad minimalinvasiv kirurgi under sömnbrist. Knappast patientsäkert.