Tillskott av E-vitamin ökar risken för cancer i prostata. Det visar en studie som presenteras i JAMA. Bakgrunden till den aktuella undersökningen är en studie kring vitamin E och selen som publicerades 2008. I denna avfärdades att dessa ämnen skulle kunna skydda mot prostatacancer. Däremot visade undersökningen att tillskott av vitamin E i stället tycktes innebära ökad risk för sjukdomen, men riskökningen var inte statistiskt signifikant. Nya studier med längre uppföljningstider efterfrågades, och den nu aktuella undersökningen omfattar samma material som följts under ytterligare ett par år, fram till sommaren 2011.

Undersökningen avser 35 533 män från USA, Kanada och Puerto Rico som inkluderades under perioden 2001–2004. Deltagarna var över 50 år då studien påbörjades och hade ett PSA på eller under 4,0 ng/ml. Männen lottades till fyra olika grupper: en som gavs tillskott av selen (200 µg/d), en som gavs tillskott av vitamin E (400 IU/d) och en som gavs tillskott av båda dessa ämnen. Därtill fanns en placebogrupp. Grupperna var i princip lika stora: 8 752 fick selen, 8 737 fick vitamin E, 8 702 fick både E-vitamin och selen medan 8 696 fick placebo.
Det visade sig att 620 män i vitamin E-gruppen drabbades av prostatacancer jämfört med 529 i placebogruppen. Antalet drabbade män i selengruppen och kombinationsgruppen var 575 re­spektive 555. Siffrorna avser prostatacancer av alla grader sammantaget.

Intressant i sammanhanget är att ökningen av antalet fall av prostatacancer i E-vitamingruppen noterades särskilt tydligt efter tre år. Trenden blev allt tydligare i takt med att studien pågick, vilket innebär att den första studien som presenterades 2008 sannolikt hade för kort uppföljningstid för att mönstret skulle bli statistiskt signifikant. Möjligheten finns således att sambandet med ökad risk för prostatacancer hos vitamin E-behandlade skulle bli än tydligare om studien hade pågått längre.
Författarna sammanfattar resultaten med att tillskott av vitamin E innebär en signifikant ökad risk att drabbas av prostatacancer. De understryker att rönen är särskilt relevanta mot bakgrund av att mer än hälften av alla amerikaner över 60 års ålder tar tillskott av vitamin E i någon form.