Intraoperativ behandling med tranexamsyra kan minska behovet av blodtransfusioner under radikal prostatektomi, enligt en italiensk studie i BMJ.
Radikal prostatektomi utförs vid lokaliserad prostatacancer och en förväntad livslängd på mer än 10 år. Även om laparoskopiska metoder ökar i popularitet så kvarstår öppen prostatektomi oftast som standard. En av de viktigaste komplikationerna är dock intra- och postoperativa blödningar.
I en dubbelblindad studie randomiserades 200 patienter aktuella för radikal retropubisk prostatektomi till infusion med antingen tranexamsyra i lågdos eller placebo (koksalt). Patienterna var i snitt 64 år. I interventionsgruppen gavs en laddningsdos på 500 mg tranexamsyra 20 minuter före operationsstart som följdes upp med kontinuerlig infusion med 250 mg/timme under operation. Blodprov togs före och under operationen och precis efter att prostatan tagits bort samt 4 och 24 timmar efter operationen. Om Hb-värdet då var under 80 g/l, eller under 100 g/l med samtidig allvarlig hypotension, transfunderades patienten. Studien finansierades av författarnas egna sjukhus.

I tranexamgruppen behövde 34 procent transfunderas någon gång mellan operationen och utskrivningen. Detta, jämfört med 55 procent i placebogruppen, gav en relativ risk på 0,62 (95 procents konfidensintervall, KI, 0,45–0,85) för blodtransfusion i tranexamgruppen. NNT var 5 (95 procents KI 3–14). Vid sex månaders uppföljning hade ingen dött. Fem tromboemboliska händelser hade skett i placebogruppen, mot två i tranexamgruppen. Skillnaden var dock inte statistiskt signifikant, och sällsynta biverkningar kunde inte studeras.
Författarna anser att behandling med tranexamsyra är en säker och effektiv metod för att minska transfusionsbehovet under och efter öppen radikal prostatektomi och att användning av tranexamsyra bör studeras även vid annan urologisk kirurgi.