I en studie från Cent­rum för primärvårdsforskning, publicerad i JAMA, har den långsiktiga överlevnaden för individer födda före vecka 37 granskats. Studien visade att dödligheten var ökad i tidig barndom (1–5 år) och ung vuxen ålder (18–36 år).
Tack vare framsteg inom neonatalvården ökar antalet förtidigt födda barn i stora delar av världen. Därmed ökar även behovet av kunskap om risker och komplikationer på lång sikt. Det har inte tidigare studerats huruvida låg gestationsålder vid födseln har effekt på dödligheten i vuxen ålder.

Studien omfattar 674 820 barn (från det närmast kompletta Medicinska födelseregistret) födda 1973–1979 som överlevt det första spädbarnsåret. Av dessa var 5 389 födda i vecka 22–33 och 22 590 i vecka 34–36. Individerna följdes i Dödsorsaksregistret fram till 2008.
Individer i åldersspannet 18–36 år, födda vecka 28–33 och vecka 34–36 hade 64 respektive 31 procent ökad risk att dö jämfört med barn födda vecka 37–42 efter justering för kön, födelseår, tillväxt, födelseordning, mammans ålder vid födseln, civilstånd och föräldrarnas utbildningsnivå. Vanligaste dödsorsaker associerade med förtidig födsel var missbildningar samt respiratoriska, endokrina och kardiovaskulära sjukdomar. Mekanismerna bakom sambanden är ännu okända.

Resultaten understryker behovet av nya metoder för att förhindra förtidig födsel. Dessutom väcks en medvetenhet om de livslånga riskerna för förtidigt födda barn. Förhoppningen är att framtida strategier i sjukvården ska kunna förbättra överlevnaden i vuxen ålder hos förtidigt födda individer.