Huruvida hormonella preventivmedel kan påverka risken att smittas med HIV är ett omdiskuterat ämne. Nu presenteras en studie i Lancet Infectious Dis­eases som visar på ett sådant samband.
Studien har gjorts i sju afrikanska länder (Sydafrika, Rwanda, Kenya, Botswana, Tanzania, Uganda och Zimbabwe) och omfattar 3 790 heterosexuella par, där den ena i paret var HIV-positiv medan den andra inte var det. I 1 314 av fallen var det kvinnan som var HIV-negativ och mannen som var HIV-positiv. I resterande 2 476 fall var det kvinnan som var HIV-smittad, me­dan mannen var HIV-negativ.

Kvinnorna har fått svara på frågor om huruvida de använder hormonella preventivmedel (p-piller eller p-spruta). Deltagarna har därefter följts under i genomsnitt 18 månader, varefter man HIV-testat paren. Det visade sig att användning av hormonella preventivmedel (p-spruta och p-piller sammantaget) var förknippad med i storleksordningen fördubblad risk att överföra HIV från HIV-smittad man till kvinna som inte hade HIV.
Antalet smittade per 100 personår uppgick till 6,61 bland kvinnor som använde hormonella preventivmedel och till 3,78 bland kvinnor som inte gjorde det. När det gällde kvinnor med HIV skedde 2,61 överföringar av viruset till mannen per 100 personår bland kvinnor som använde preventivmedel, vilket ska jämföras med 1,51 bland kvinnor som inte gjorde det. Sambandet mellan hormonella preventivmedel och ökad risk för HIV-överföring var starkast för p-spruta och inte statistiskt signifikant för p-piller. Majoriteten av kvinnorna i studien som använde ett hormonellt preventivmedel använde p-piller.

Författarna konstaterar att kvinnor bör informeras om riskerna med hormonella preventivmedel. Detta gäller särskilt hormonella preparat som injiceras. En uppenbar invändning är att den risk för HIV-överföring som observerats bland kvinnor som använde hormonella preventivmedel skulle kunna bero på att deras partner inte använde kondom. Författarna har tittat på deltagarnas egna uppgifter om kondomanvändning men inte funnit några skillnader mellan par där kvinnan använde hormonella preventivmedel och par där hon inte gjorde det. Givet detta finns ett antal potentiella mekanismer som skulle kunna förklara den ökade risken att överföra HIV, t ex att HIV-virusets virulens påverkas hormonellt eller att epitelet i vagina påverkas hormonellt. Det finns dessutom indikationer på att kvinnor som använde hormonella preventivmedel hade högre genitala HIV-RNA-nivåer.
En svaghet med studien är att även om det totala antalet deltagare var stort så var det bara en mindre grupp av kvinnorna (drygt 10 procent) som använde hormonella preventivmedel.