Behandling av nyfödda med sepsis är ämnet för en studie i New England Journal of Medicine.

Studien har bedrivits vid 113 olika centra i nio länder och omfattar 3 493 nyfödda som antibiotikabehandlades för bekräftad eller misstänkt sepsis. Vid sidan av sedvanlig behandling med antibiotika gavs hälften av barnen immunglobulin (polyvalent IgG i dosen 500 mg per kilo). Behandlingen gavs som infusion vid två tillfällen med 48 timmars mellanrum. En kontrollgrupp gavs, vid sidan av sedvanlig infektionsbehandling, två placeboinfusioner med 48 timmars mellanrum.

Primärt effektmått var andelen barn som avlidit vid 2 års ålder. Denna andel var lika stor (39 procent) i både behandlings- och placebogruppen. Inte heller när man tittade på neurologiska eller andra handikapp noterades några skillnader mellan grupperna. Författarna har också undersökt antalet sepsisepisoder upp till 2 års ålder vid sidan av den som barnet behandlades för. Inte heller där har man noterat några skillnader mellan grupperna. Man gick därefter vidare och analyserade ett antal subgrupper utifrån olika faktorer såsom förtidig födsel, låg födelsevikt och kön. Några skillnader i dödlighet vid 2 års ålder mellan barn som fått behandling med immunglobulin och barn som inte fått det noterades dock inte i någon av subgrupperna.

Flera tidigare studier har gjorts kring immunglobulinbehandling vid neonatal sepsis, men resultaten från dessa har inte varit samstämmiga. Den aktuella studien kan sammanfattas med att intravenös behandling med immunglobuliner inte tycks ge någon ytterligare effekt hos nyfödda med sepsis.
Författarna understryker att profylax mot och behandling av neonatal sepsis är ett extremt viktigt fält som bör prioriteras. De efterfrågar forskning kring nya interventionsmetoder.