Efter genomgången konservativt behandlad divertikulit är det rutin att genomföra kolonutredning, numera vanligtvis koloskopi. Rutinen antas ha sin förklaring i att dubbelkontraströntgen av kolon, som var gängse diagnosmetod innan datortomografi (DT) blev tillgänglig, var bristfällig vid differentiering mellan divertikulit och cancer. Frågan är om inte den nu gängse diagnostiken med DT vid misstänkt divertikulit gör uppföljande kolondiagnostik överflödig.

I en artikel publicerad i British Journal of Surgery [1] har forskare från Nya Zeeland följt upp patienter efter genomgången divertikulit. 292 patienter som med DT fått diagnosen okomplicerad divertikulit (dvs utan tecken till abs-cess, perforation eller fistulering) följdes upp. Av dessa undersöktes 205 med fullständig koloskopi och 30 med DT kolon efter divertikulitskovet om motsvarande undersökning inte gjorts de närmaste två åren före skovet. Data från det nationella cancerregistret visade att ingen av de 87 som inte blev föremål för kolonutredning drabbades av kolorektal cancer under en medianuppföljningstid av 43 månader.

Polyper påträffades hos 50 patienter. Av dessa 50 hade en cancer, två höggradig dysplasi, sju adenom med mer än 25 procent villösa strukturer och en ett tubulärt adenom större än 10 mm. Cancer kunde således påvisas hos 1 av 205 undersökta, dvs 0,5 procent. Författarna jämför denna siffra med utfallet av kolorektal screening i två olika screeningstudier med en cancerförekomst på 0,8 procent [Dig Dis Sci. 2008;53:3049-54; Eur J Gastroenterol Hepatol. 2009;21:650-5].

Författarnas slutsats är att kolonutredning efter genomgången okomplicerad divertikulit inte påvisar fler fall av cancer än screening av asymtomatiska personer och att kolonutredning efter okomplicerad divertikulit inte är nödvändig. Deras resultat och slutsats stöds av flera tidigare publicerade studier [Int J Colorectal Dis. 2006;2006:18-24; Int J Colorectal Dis. 2008;23:979-84; Colorectal Dis. 2010;12:1122-6].
I en artikel som publicerades efter den nu aktuella artikeln [2] redovisas en ettårsprevalens av kolorektal cancer på 2,1 procent, alltså högre än i ovan citerade screeningstudier. Jag har uppfattat att den ökade cancerförekomsten i denna studie härrörde sig till patienter med komplicerad divertikulit.

Min egen konklusion är att det inte är nödvändigt att genomföra kolonutredning efter ett skov av okomplicerad divertikulit där diagnosen ställts med DT.