Även om en del studier tytt på motsatsen är den generella överlevnaden ungefär densamma vid höger- och vänstersidig koloncancer, enligt en studie i Journal of Clinical Oncology.
Flera skillnader i tumörkarakteristika har dokumenterats mellan högersidiga och vänstersidiga kolontumörer. Högersidiga tumörer är oftare exofytiska, diploida och positiva för mikrosatellitinstabilitet än vänstersidiga, som oftare växer infiltrativt och är an­eu­ploida. Det är dock oklart om dessa skillnader motsvaras av några betydande skillnader i dödlighet. Två studier har visat 4 respektive 12 procent högre dödlighet vid högersidiga kolontumörer men också visat motsägande resultat när data analyserades med avseende på stadium.

I en amerikansk studie på 53 000 koloncancerpatienter inhämtades data från regionala cancerregister angående tumörkarakteristika, behandling och överlevnad. Samtliga patienter hade primärt adenokarcinom i kolon, stadium 1–3, och genomgick operation i botande syfte åren 1992–2005. Samtliga var över 66 år. Hazard-kvoter för dödlighet (alla orsaker) vid jämförelse av dem med höger- respektive vänstersidig cancer beräknades med Cox-regression.
67 procent av patienterna hade högersidig koloncancer. Dessa var relativt sett äldre, oftare kvinnor och diagnostiserade vid senare stadium och hade tumörer med lägre differentieringsgrad. Justerad Cox-regression visade ingen skillnad i dödlighet mellan höger- och vänstersidig koloncancer för alla stadier kombinerade (hazard-kvot 1,01; 95 procents konfidensintervall, KI, 0,98–1,04) eller för cancer i stadium 1 (haz­ard-kvot 0,95; 95 procents KI 0,88–1,03). Vid högersidig cancer i stadium 2 var dock dödligheten lägre än vid väns­tersidig cancer i stadium 2 (P = 0,001), å andra sidan var dödligheten högre vid högersidiga tumörer i stadium 3 (P < 0,001).Sammantaget verkar förhållandet mellan dödlighet och tumörlokal vara mer komplicerat än vad som tidigare visats, men patientselektionen i studien behöver beaktas om/när man drar slutsatser av studien.