I Lancet Neurology presenteras en studie där man undersökt effekten av suboccipitala steroidinjektioner vid klusterhuvudvärk. Studien omfattar 43 patienter i åldrarna 18–65 år, samtliga med minst två episoder av klusterhuvudvärk per dag. Dessa lottades vid sidan av den normala behandlingen för klusterhuvudvärk till antingen tre suboccipitala steroidinjektioner (75 mg kortivazol) som gavs med 2–3 dagars mellanrum eller placeboinjektioner.
Primärt effektmått var antal deltagare som hade två eller färre dagliga episoder av huvudvärk under de tre dygn som följde den tredje och avslutande injektionen. Det visade sig att 20 av 21 steroidbehandlade patienter hade två eller färre dagliga huvudvärksepisoder jämfört med 12 av 22 patienter i kontrollgruppen. Om man ser på de 15 dagar som följde den tredje injektionen hade steroidbehandlade i genomsnitt totalt 10,6 huvudvärksepisoder mot 30,3 i kontrollgruppen. Studien omfattar patienter med både kronisk och episodisk klusterhuvudvärk, och de positiva resultaten av steroidinjektioner noterades för båda dessa former.
Vanligaste biverkning var värk vid platsen för injektionen, vilket var något vanligare för steroidbehandlade. Allvarliga biverkningar noterades inte. Författarna konstaterar att studien visar att suboccipitala steroidinjektioner tycks kunna lindra klusterhuvudvärk, likaså att metoden redan används men att få studier hittills presenterats inom fältet.