I en delstudie i The Swedish multicenter study on gamete donation har samtliga män (n = 115) som rekryterats och donerat sperma på sju universitetskliniker under åren 2005–2008 genomgått ett personlighetstest, Cloningers temperament and character inventory (TCI), som mäter två dimensioner: temperament och karaktär. Donatorerna har jämförts med en grupp åldersmatchade slumpmässigt utvalda män boende i Sverige.
Donatorernas medelålder var 33 år (18–56 år). 36 procent av dem hade egna biologiska barn, och majoriteten hade högskole-/universitetsutbildning. Endast 4 procent av donatorerna kände mottagarparet.

Resultatet visar att spermadonatorer har en mera uttalad personlighet vad gäller att fullfölja uppdrag/livsmål och är s k doers. De undviker inte risker men håller sig på en normal nivå av risktagning. Donatorerna ser sig som autonoma, ansvarstagande och målinriktade och är väl integrerade i samhället. De anser att de har lätt att identifiera sig med och acceptera andra människor.
Konklusionen är att urvalsförfarandet, som inte är standardiserat på klinikerna, fungerar väl och genererar mogna, stabila och välintegrerade män till donationsverksamheten. Resultaten är viktiga på både kort och lång sikt för såväl donatorerna själva, klinikerna, de paren som genomgår behandling och inte minst de barn som tillkommer genom donationen. I Sverige får man ingen ersättning när man donerar sperma, endast en schablonersättning för resor och förlorad arbetsinkomst.