Operatörens förmåga att mentalt orientera sig i den bild som projiceras vid laparoskopisk kirurgi har i flera studier visat sig ha stor betydelse för resultatet. Många misstag inom laparoskopisk kolecystektomi beskrivs bero på någon form av visuell illusion snarare än på brister i kunskap, tekniska färdigheter eller bedömning.
Psykologisk litteratur ger viss insikt i den process som leder till att ett felaktigt beslut fattas och i sin tur leder till att ett misstag begås. I denna beslutsprocess ingår en rad sensoriska system, där korrekt bildorientering är en viktig beståndsdel. Strategin för att orientera sig vid laparoskopisk kolecystektomi är hos en erfaren laparoskopist baserad på fokusering på nyckelområden i operationsområdet, eller »regions of interest« (ROI).
Syftet med den aktuella studien var att undersöka effekten av systematisk bildorienteringsstrategi i en grupp av laparoskopiska noviser.

30 medicinstudenter lottades till en tränings- eller kontrollgrupp. Träningsgruppen fick lära sig en systematisk metod baserad på ROI för bildorientering via en videofilm. Uppgiften för samtliga var att bedöma tolv olika operationsbilder vid laparoskopisk kolecystektomi som kunde vara roterade i steg om 90 grader från ursprunget. Förmågan att avgöra hur bilderna var roterade bedömdes. Träningsgruppen visade sig klara detta signifikant bättre än kontrollgruppen och lika bra som erfarna laparoskopister.

Att identifiera och därefter separat och specifikt träna olika färdigheter som är viktiga för resultatet inom laparoskopisk kirurgi i en simulerad miljö innan man börjar operera patienter är en modell som många förespråkar. Att till detta också lägga riktad bildorienteringsträning i analogi med vad som beskrivs i denna artikel känns som ett naturligt steg i strävan efter att undvika medi­cins­­ka misstag inom laparoskopisk gall­vägs­kirurgi.