För att levertransplantation ska bli aktuell för patienter som drabbats av svår alkoholhepatit krävs ofta att personen i fråga kan visa att han eller hon kan hålla sig från alkohol under en längre period, ofta sex månader. Men då prognosen för sjukdomen är dålig har många redan hunnit avlida innan perioden är över.
I New England Journal of Medicine presenteras en fransk studie där patienter med svår alkoholhepatit transplanterats snabbt.

De 26 deltagarna kom från sju olika centra och hade svår alkoholhepatit med kraftigt ökad risk att avlida (s k Lille-poäng ≥0,45; medianvärdet för patienterna uppgick till 0,88) om de inte transplanterades. Det var första gången de drabbats av hepatit och de hade, vid sidan av hepatit, inga andra allvarliga sjukdomar. Samliga hade också genomgått medicinsk behandling för sin hepatit med otillfredsställande effekt. Alla hade därtill bra socialt stöd, med familjemedlemmar som ställde sig bakom transplantationen.
Levertransplantation skedde efter en mediantid på 13 dagar efter att den me­dicinska behandlingen avslutats på grund av dålig effekt.

Föga förvånande var överlevnaden betydligt bättre hos patienterna som transplanterats än hos patienterna med alkoholhepatit som inte fick transplantation. För de 26 transplanterade patienterna var överlevnaden efter sex månader 77 procent, vilket ska jämföras med 23 procent för dem som inte transplanterats.

Efter två år var det sex gånger vanligare att en transplanterad patient var vid liv än en icke-transplanterad. Av de transplanterade återföll endast tre i alkoholmissbruk, vilket skedde två till tre år efter ingreppet. De goda resultaten av tidig transplantation måste dock ses mot bakgrund av att författarna var stränga i valet av vilka som transplanterades på så sätt dessa inte hade and­ra svåra sjukdomar och därtill gott socialt stöd.

I samma nummer av New England Journal of Medicine presenteras dessutom en studie där man undersökt patienter med alkoholhepatit som behandlats med medicinering och som inte nått lika långt i sin sjukdom som patienterna i transplantationsstudien.
Resultaten kan sammanfattas med att kombinationen glukokortikoid och acetylcystein (som ges i antioxidativt syfte) gav förbättrad överlevnad jämfört med endast glukokortikoid på en månads sikt.
När det gäller sexmånadersöverlevnaden noterades däremot ingen skillnad mellan behandlingarna.


Levertransplantationens lyckade resultat kan tillskrivas stränghet i valet av patienter. Foto: SPL/IBL