Undersökning med datortomografi (DT) och magnetkamera (MR) kan fastställa dödsorsak i två fall av tre, men metoderna är ännu inte tillräckligt exakta för att kunna ersätta »vanliga« obduktioner. Så kan man sammanfatta en studie som presenteras i Lancet.

Studien har bedrivits vid två sjukhus i Storbritannien under perioden 2006–2008. Forskarna har studerat 182 avlidna som undersökts med både DT och MR innan de obducerades. Undersökningarna avsåg helkroppsundersökning med både DT och MR. Två radiologer granskade varje undersökning (två för DT och två för MR) och bedömde dödsorsak utifrån respektive undersökning. Samtliga fyra radiologer har därefter tillsammans bedömt undersökningarna och kommit fram till en konsensus, som baserats på både MR och DT.
Resultaten har jämförts med den dödsorsak som fastställdes vid den traditionella obduktionen. För DT-undersökningen skilde sig dödsorsaken bedömd utifrån enbart denna med obduktionsresultatet i 32 procent av fallen. För MR-undersökningen och konsensusbedömningen var motsvarande andelar 43 respektive 30 procent.

Radiologerna fick även gradera hur säkra de var på sin diagnos i en fyragradig skala (definitivt, sannolikt, möjligt eller osäkert; definite, probable, possible or uncertain). När det gäller DT angav radiologerna att de var definitivt säkra i 62 av 182 fall. I 16 procent av dessa fall avvek resultatet jämfört med obduktionen. För MR var säkerheten »definitiv« i 76 av 182 fall. Resultaten i dessa 76 fall avvek från obduktionsresultatet i 21 procent av fallen. När det gäller konsensusbedömningen var säkerheten graderad som »definitiv« i 88 av 182 fall. I 16 procent av dessa fall avvek resultaten.

Till dödsorsaker som ofta missades med MR och DT hör vanliga orsaker som kardiovaskulär sjukdom, lungemboli och pneumoni. Det gör att författarna anser att MR/DT inte kan ersätta traditionella obduktioner i nuläget. Värt att tänka på är att radiologer normalt inte har särskilt stor vana av att titta på undersökningar av avlidna, vilket skulle kunna innebära att resultaten blir bättre över tid då de blir mer vana vid frågeställningarna. MR/DT föreslås ibland som alternativ till obduktion, men studien visar att metoderna i nuläget inte är tillräckligt tillförlitliga.
Den aktuella studien har inte tittat på hälsoekonomiska konsekvenser, dvs om DT/MR är billigare eller dyrare än vanliga obduktioner.