Förmaksflimmer är en relativt vanlig komplikation till sepsis. Studier har visat att bland patienter som sjukhusvårdas för svår sepsis drabbas mellan 6 och 20 procent av nydebuterat förmaksflimmer. Komplikationer till förmaksflimmer, såsom ökad risk för stroke, är givetvis ett utforskat område, men vad är det som specifikt gäller för förmaksflimmer till följd av sepsis? Den frågan har en grupp amerikanska forskare ställt sig.

De har gjort en omfattande registerstudie, som presenteras i JAMA. Författarna har använt sig av data från 3,1 miljoner sjukhusvårdade vuxna amerikaner. Av dessa hade 49 082 vårdats på grund av svår (severe) sepsis. Patienternas medelålder var 69 år. Man har undersökt hur många av dem som under sjukhusvistelsen drabbades av nydebuterat förmaksflimmer, vilket definierats som att flimret inte fanns då patienten skrevs in på sjukhus.
Det visade sig att 5,9 procent av sepsispatienterna drabbades av förmaksflimmer under vårdtiden. Bland sepsispatienterna med flimmer drabbades sedan 2,6 procent av stroke under sjukhusvistelsen. Det ska jämföras med 0,6 procent strokedrabbade bland de sepsispatienter som inte fått flimmer. Detta innebär att det var närmare tre gånger (oddskvot 2,7) vanligare att en patient med sepsis som fått förmaksflimmer drabbades av stroke än att en sepsispatient utan flimmer gjorde det.

När man tittade på risken att avlida noterades att 56 procent av sepsispatienterna med flimmer avled (samtliga dödsorsaker sammanräknade) under sjuk­husvistelsen, medan 39 procent av sepsispatienterna utan förmaksflimmer avled. Resultaten kan således sammanfattas med att nydebuterat förmaksflimmer vid sepsis var korrelerat med ökad risk att både drabbas av stroke och avlida.
Viktigt att notera är att uppgifterna om att patienterna drabbades av förmaksflimmer uteslutande kommer från register. Uppskattningsvis en miljon amerikaner varje år drabbas av svår sepsis. Givet den aktuella studiens prevalenssiffror innebär det 60 000 fall av nydebuterat förmaksflimmer. Det saknas riktlinjer för hur nydebuterat flimmer vid sepsis ska handläggas, skriver författarna.