Bland patienter som genomgått neurokirurgisk behandling för epilepsi är omkring hälften anfallsfria tio år efter ingreppet. Det visas i en brittisk studie som presenteras i Lancet.

Studien omfattar 615 vuxna individer som opererats neurokirurgiskt för refraktär fokal epilepsi. Deltagarna följdes med årliga kontroller. Efter fem år var 52 procent anfallsfria och efter tio år 47 procent. Enkla partiella anfall (simple partial seizures) har inte inkluderats. Ingen av dem som opererades försämrades avseende sin epilepsi.
Intressant att notera är att operation extratemporalt innebar fördubblad risk för kramper tio år efter ingreppet jämfört med operation i temporalloben. Man noterade också att patienter som haft långvariga anfall inte var anfallsfria i samma utsträckning som patienter som haft kortvariga anfall. För den absoluta majoriteten (497 av 615 patienter) var anteriora delar av temporalloben vanligaste startpunkt för anfall.

För patienter som inte svarar på farmakologisk behandling och där området där anfallen startar är lokaliserat kan kir­urgi vara ett alternativ. Författarna anser att studien indikerar att fler patienter med terapiresistent epilepsi bör ges möjlighet till operation. Den tekniska utvecklingen inom bl a funktionell MR och EEG har också resulterat i att man i dag kan identifiera var i hjärnan anfallen startar hos allt fler patienter.