Operation på grund av recidivvaricer är vanligt förekommande. Orsakerna är flera: restvaricer beroende på ofullständig preoperativ utredning eller inadekvat kirurgi, progress av varixsjukdomen och kärlnybildning, s k neovaskularisering.
Med ökad användning av ultraljudsundersökning med färgkodad doppler, duplex, finns möjlighet till noggrann kartläggning inför varixkirurgi. Duplex är dock personalkrävande och dyr, och fortfarande är det många offentliga och privata vårdgivare som endast undersöker kliniskt inför operation.

I en tidigare studie har vi visat att rutinmässig duplexundersökning inför varixkirurgi signifikant minskade antalet recidiv och reoperationer efter två år. Om många av recidiven på längre sikt beror på neovaskularisering eller progress av varixsjukdomen borde denna vinst minska med tiden. Syftet med den aktuella studien var att undersöka detta. I ursprungsstudien randomiserades 293 patienter (343 ben) till två grupper: varixkirurgi med respektive utan preoperativ duplexundersökning. Bägge grupperna kallades till duplexundersökning två månader och två år post­operativt.

Nu efter sju år hade 12 re­spektive 38 procent reopererats av totalt 227 uppföljda. 194 ben undersöktes med duplex där man bland annat såg recidiv i ljumske och/eller knäveck i 14 respektive 46 procent av fallen. Många patienter hade recidiv utan besvär och reopererades inte, men det var skillnad på recidivtyperna. Den vanligaste orsaken till recidiv i ljumsken efter hög underbindning var inadekvat utredning, och av dessa patienter behövde hälften reopereras. Därnnäst kom progress av varixsjukdomen: en fjärdedel. Av 25 patienter med neovaskularisering reopererades endast en.
Konklusionen blir alltså att även sju år efter varixkirurgi beror de flesta av de kliniskt relevanta recidiven på in­adekvat utredning preoperativt.
Alltid duplex före operation av varicer således!