Självskadebeteende är vanligt bland ungdomar, särskilt flickor. Men i de allra flesta fall försvinner beteendet då ungdomarna växer upp. Så kan man sammanfatta en studie gjord av forskare från Australien och Storbritannien som presenteras i Lancet.

Studien har bedrivits i närmare två decennier, data har inhämtats under perioden 1992 till 2008. Författarna har tittat på 1 802 slumpvis utvalda ungdomar från delstaten Victoria i Australien som fick svara på frågor om självskadebeteende, missbruk och psykiska besvär. Vid det första frågetillfället var deltagarna i 14–15-årsåldern. De har sedan följts med löpande frågor upp i vuxen ålder.

Det visade sig att vid den första undersökningen, då deltagarnas genomsnittliga ålder var 15,9 år, rapporterade 149 av de 1 802 ungdomarna (motsvarande 8 procent) att de hade ett självskadebeteende. Detta var vanligare hos flickor (10 procent) än hos pojkar (6 procent). Vanligaste metoderna var att skära sig eller bränna sig.
När individerna växt upp (genomsnittlig ålder 29 år) svarade hela 90 procent som tidigare haft självskadebeteende att detta upphört, medan beteendet kvarstod hos resterande 10 procent. Detta innebär att kring 1 procent av samtliga individer uppgav att de fortfarande hade självskadebeteende då de var närmare 30 år gamla. Det var vanligare att beteendet fortsatte upp i vuxen ålder hos flickor än hos pojkar.

Studien ska dock inte ses som att självskadebeteende ska bagatelliseras, beteendet var tydligt korrelerat med psykisk ohälsa. Depression, ångestproblematik och missbruk av både alkohol och cannabis var två till tre gånger vanligare för individer som uppgav sig ha självskadebeteende. Således bör självskadebeteende ses som en varningssignal om dålig psykisk hälsa. Författarna tillägger också att bland alla fullbordade självmord, oavsett ålder, har runt hälften haft självskadebeteende tidigare i livet. Så mycket som var fjärde av dem som försökt begå självmord hade någon gång haft ett självskadebeteende och hade dessutom sökt vård för detta under året som föregick självmordsförsöket. Att vara vaksam på självskadebeteende kan således ha en positiv effekt avseende självmordsprevention.