Astmabesvär med pipande, väsande andning är mycket vanliga i de tidiga barnaåren och kopplade till ökad risk för astma senare i livet.
Risken att drabbas av astmabesvär var mindre hos förskolebarn som fått äta fisk före 9 månaders ålder men större hos barn som behandlats med bredspektrumantibiotika under sin första levnadsvecka eller om mamman ätit par­acetamol under graviditeten. Detta är huvudbudskapet i min avhandling om astmabesvär i barnaåren, riskfaktorer och långtidsprognos.

Avhandlingen bygger på resultat från studien Västra Götalands barn, där förekomst av astmabesvär har undersökts hos över 4 000 barn i förskoleåldern. Föräldrarna har besvarat frågeformulär då barnen var 6 och 12 månader gamla samt vid 4,5 års ålder. Studien är gjord på ett representativt, slumpmässigt urval av barn födda i Västra Götaland år 2003.
Upprepade astmabesvär (tre eller fler episoder av pipande, väsande andning under det senaste året) förekom hos mer än 5 procent av barnen i förskoleåldern. Majoriteten hade besvär endast i samband med förkylningar, men över 40 procent fick besvär även mellan förkylningar, t ex vid ansträngning eller av tobaksrök eller allergener.

Att ha fått fisk att äta före 9 månaders ålder minskade risken för astmabesvär med 40 procent, medan behandling med antibiotika under första levnadsveckan mer än fördubblade risken. Om modern tagit paracetamol under graviditeten var risken för astmabesvär som krävt behandling med inhalationssteroider ökad med 60 procent. Riskökningen var tydligast hos barnen med besvär även mellan förkylningarna. Kända riskfaktorer för astmabesvär, som ärftlighet, allergi under spädbarnsåret samt manligt kön, bekräftades.
Avhandlingen omfattar även en studie där 100 barn som vårdats på sjukhus för astmabesvär före 2 års ålder följts till tidig vuxen ålder. Studien startades i mitten av 1980-talet. Över 40 procent hade kvarstående astma vid 17–20 års ålder. Risken för astma var fyra gånger större än i en kontrollgrupp. Risken för kvarstående besvär var ökad hos dem med aktuell allergi och hos dem som varit utsatta för tobaksrök under graviditeten och spädbarnstiden. Dessutom hade kvinnorna i större utsträckning kvarstående astma än männen. Pojkarna, som dominerar bland dem med astmabesvär i tidiga barnaår, tillfrisknar i högre grad än flickorna.