I Lancet presenteras en uppmärksammad studie där man med hjälp av EEG (elektroencefalografi) funnit tecken på medvetande hos patienter i s k vegetativt tillstånd (vegetative state), dvs de saknar medvetande men organen förutom hjärnan fungerar. Svår skallskada är en anledning till detta tillstånd.

Författarna har tittat på 16 patienter i vegetativt tillstånd orsakat av traumatisk skallskada (5 patienter) eller icke-traumatisk skallskada (resterande 11). Samtliga patienter uppfyllde kriterierna för vegetativt tillstånd, enligt skalan Coma recovery scale. Författarna använde sig av EEG och undersökte aktiviteten i hjärnan samtidigt som patienterna uppmanades att röra på högra handens fingrar och högra fotens tår. Man upptäckte då att för 3 av de 16 patienterna noterades aktivitet i hjärnan, liknande den hos friska kontrollpersoner som gavs samma uppmaning. Att det skulle röra sig om en slumpmässig aktivitet tror inte författarna. Bland annat uppmanades samma patienter att inte följa kommande instruktioner, varefter man bad dem att vicka på fingrar och tår, men då noterades ingen EEG-aktivitet.
Författarna sammanfattar studien med att trots att diagnostiken är rigorös indikerar resultaten att diagnosen vegetativt tillstånd felaktigt ställts när det i själva verket funnits någon form av medvetande. EEG bör därför ingå i dia­gnostiken, skriver forskarna och understryker att metoden är både billig och flexibel till skillnad från exempelvis funktionell magnetkameraundersökning. Att studien är mycket begränsad vad gäller deltagarantal behöver knappast påpekas.