Kvinnor som smittas med malaria under graviditetens första trimester löper ökad risk för missfall, men risken kan minskas om malariabehandling sätts in. Det visar en studie som presenteras i Lancet.

Författarna har samlat in data från 17 613 kvinnor som under perioden 1986 till 2010 var i kontakt med en malaria­klinik vid namn Shoklo Malaria Research Unit, som har ett antal mottagningar vid gränsen mellan Thailand och Burma. Av de gravida kvinnorna som undersöktes var 945 (5 procent) smittade med malaria under graviditetens förs­ta trimester. De hade alla en episod av malaria under den förs­ta trimestern men ingen ytterligare episod under resten av graviditeten.

Tittar man på kvinnor utan malaria slutade en av fem graviditeter med missfall. Bland de malariasmittade kvinnorna var risken för missfall ökad med 2,7 gånger (oddskvot, OR, 2,70; 95 procents konfidensintervall, CI, 2,04–3,59) om de inte hade några symtom av malaria jämfört med kvinnor som inte var smittade. För kvinnor med symtomatisk malaria var risken för missfall ökad med fyra gånger (OR 3,99; 95 procents CI 3,10–5,13) jämfört med icke-smittade. Vid sidan av malaria var även rökning, hög ålder och höga nivåer av malariaparasiten i blodet kopplade till ökad risk för missfall. Resultaten var i princip likvärdiga för dem som smittats med Plasmodium falciparum och dem som smittats med Plasmodium vivax.

Man studerade också effekten av malariabehandling med både klorokin, kinin och artesunat. För behandlade kvinnor var risken för missfall minskad jämfört med obehandlade malariasmittade och nådde nivåer som bara var något över dem för icke-smittade (27 procent av kininbehandlade drabbades av missfall, 26 procent för klorokin och 31 procent för artesunat). Några biverkningar kopplade till medicineringen noterades inte.

Författarna konstaterar att graviditetens första trimester är en särskilt känslig period för kvinnor i malariadrabbade länder och att ansträngningar krävs för att förbättra malariapreventionen i graviditetens tidiga stadier. Särskilt anmärkningsvärt är att icke-symtomatisk malaria var kopplad till kraftigt ökad missfallsrisk, med närmare en faktor 3, konstaterar författarna, som också understryker att behandling av malaria i graviditetens förs­ta trimester minskar risken för missfall påtagligt.

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar inte användning av artesimin under graviditetens första trimester, då djurstudier visat att detta skulle kunna vara toxiskt för fostret. Författarna tror dock att rönen kan komma att påverka rekommendationerna kring malariabehandling hos gravida. Studien är ovanlig såtillvida att den innehåller data från ett stort antal kvinnor, som dessutom smittats med malaria tidigt i graviditeten.