I JAMA presenteras två artiklar kring dödfödsel. Författarna har samlat in da­ta från 59 sjukhus i fem amerikanska delstater. Totalt har man tittat på 972 fall av dödfödsel (efter graviditetsvecka 20) under perioden 2006–2008. I 512 av dessa fall gjordes full obduktion, kromosomanalys och placentaundersökning.

Författarna har funnit en sannolik (prob­­able) dödsorsak i 312 fall och en möjlig (possible) dödsorsak i 390 fall. Slår man samman sannolika och möjliga dödsorsaker noteras att den vanligaste orsaken var obstetriska komplikationer, som förelåg i 29 procent av samtliga fall. 24 procent av fallen kunde hänföras till komplikationer kopplade till placenta, medan genetiska skador och infektioner svarade för 14 respektive 13 procent. Komplikationer orsakade av navelsträngen låg bakom 10 procent.
Intressant att notera i övrigt är att författarna fann skillnader i orsak till och förekomst av dödfödsel beroende på etnisk bakgrund. Exempelvis var kvinnor av afroamerikanskt ursprung i större utsträckning drabbade. Andra faktorer som ökade risken för dödfödsel var diabetes, övervikt och om kvinnan tidigare drabbats av dödfödsel.

Dödfödsel är vanligare än vad många tror, skriver författarna och understryker att 1 av 160 graviditeter i USA slutar med dödfödsel. I USA inträffar runt 26 000 fall per år. Prevalensen föll under 1980- och 1990-talen men tycks ha stabiliserat sig efter millennieskiftet. Ansträngningar krävs för att förbättra situationen och återgå till en trend med sjunkande prevalens, skriver författarna.