Bröstcancerpatienter i USA känner sig allra lugnast om de följs upp av onkolog, men uppföljning av primärvården eller sjuksköterskor ses också som positiv, enligt en artikel i Journal of Clinical Oncology. Antalet patienter som överlever en första cancer ökar, och i USA pågår en diskussion kring hur dessa patienter bäst kan följas upp. På grund av brist på onkologer kommer troligen and­ra yrkesgrupper att få axla ett växande ansvar för långtidsuppföjningen av cancerpatienter avseende både generell hälsa och övervakningen av recidiv.

I en amerikansk enkätstudie bland 218 patienter som överlevt en första bröstcancer undersöktes attityder till olika sorters uppföljning. Patienterna fick inte ha pågående cytostatikabehandling för bröstcancer eller aktiv, känd cancersjukdom (endokrin terapi accepterades). Patienterna fick svara på vilken sorts uppföljning som ökade eller minskade deras stress kring ett antal frågor och rangordna dem utifrån vilken uppföljning de helst ville ha. Svarsfrekvensen var 55 procent.

De flesta patienter föredrog uppföljning av onkolog snarare än av allmänläkare eller sjuksköterska, eftersom ett besök hos onkolog ansågs bäst kunna lindra stressen kring canceroron (oddskvot 2,2; P < 0,001), oron kring besöket (oddskvot 1,4; P = 0,002) och bäst öka överlevnaden (oddskvot 2,4; P < 0,001). Besök hos sjuksköterska eller allmänläkare var dock också kopplade till en signifikant sänkning av canceroron. Mer än 50 procent av patienterna ansåg också att besök hos dessa personalkategorier skulle öka deras överlevnad. Olika förslag har diskuterats i USA för att försöka avlasta specialistcancervården. Bland annat har det föreslagits att särskilt utbildade sjuksköterskor skulle kunna fungera som länk mellan patienten, allmänläkaren och specialistvården. Allmänläkare skulle då kunna följa sin patient på sedvanligt vis men även få mer stöd kring cancerspecifika frågor. Resultaten från enkäten tyder på att en liknande uppföljning kan vara acceptabel även från patienthåll.