Att skapa ett HIV-vaccin har visat sig vara svårt. Redan för 20 år sedan trodde man att ett vaccin befann sig bara ett par år, max ett decennium, bort. De förväntningarna har kommit rejält på skam.

I Nature presenteras en studie där man tittat på ett vaccin mot simian immunodeficiency virus (SIV), besläktat med HIV. Författarna har skapat ett vaccin som skyddar rhesusapan mot SIV-infektion – en djurmodell som använts länge i försöken att utveckla ett HIV-vaccin. Författarna har använt sig av andra virus än just SIV och modifierat dessa så att de uttrycker flera av SIV:s gener. Djuren har injicerats (vaccinerats) med olika virus med SIV-gener med sex månaders mellanrum.
Bäst effekt uppnåddes om aporna först utsattes för ett adenovirus, modifierat att innehålla SIV-gener, för att sex månader senare utsättas för ett smittkoppsvirus med SIV-gener. Ytterligare sex månader senare utsattes djuren för SIV. Vaccinerade apor var inte helt immuna mot SIV: 12 procent smittades, mot 75 procent av de icke-vaccinerade. När man sedan fortsatte att exponera djuren för SIV resulterade det i att fler och fler vaccinerade djur smittades.
Författarna sammanfattar resultaten med att vaccinet ger 80–83 procents skydd mot att smittas vid en enskild exponering. Därtill noterades att vaccinerade apor som faktiskt smittades hade lägre virushalter i blodet än icke-vaccinerade. Värt att notera är att vaccinerade apor som inte smittats tenderade ha höga nivåer av antikroppar mot proteiner på virusets ytstruktur. Vad som är anmärkningsvärt är att man lyckats skapa ett vektorbaserat SIV-vaccin, vilket tidigare visat sig svårt.

Studien har blivit mycket uppmärksammad och har lett till förhoppningar om att forskningen kring HIV-vaccin ska kunna ta ett rejält kliv närmare målet. Flera virologer har dock varnat för alltför överdrivna förväntningar då tidigare resultat från djurförsök, däribland studier på rhesusapa, visat sig svåra att överföra till människor.