Trots att 24 procent av den globala HIV-/aidsbördan är lokaliserad till Afrika finns bara 2 procent av den globala läkarkåren där. Situationen förvärras av att en andel av den inhems­ka läkarkåren emigrerar till utlandet för att försöka få ett bättre liv.

I en studie i BMJ försöker man nu beräkna vilken förlust av humankapital som ursprungsländerna haft i samband med denna migration. Nio länder i Afrika söder om Sahara granskades, och uppgifter om kostnad för en läkarutbildning samt antal migrerade läkare insamlades. Från fyra stora mottagarländer (USA, Storbritannien, Kanada och Au­stralien) inhämtades uppgifter om antal praktiserande läkare och ursprungsland. I analysen förutsatte man att läkarna migrerade direkt efter sin läkarutbildning. Data kring kostnader togs från officiell statistik kring regeringssubventionerade skolavgifter (privata avgifter drogs av), läkartäthet i Afrika (WHO-data), BNP, pensionsavgångar m m.

I de nio ursprungsländerna beräknades totalkostnaden för att utbilda en läkare variera mellan 21 000 dollar i Uganda och 58 700 dollar i Sydafrika. Sydafrika hade den högsta läkartätheten (8 per 10 000 innevånare), och Nigeria hade flest medicinska lärosäten (21).
Migreringen av ca 20 000 läkare från de nio länderna beräknas ha resulterat i en förlust på ca 2,1 miljarder dollar för dessa länder i form av utebliven avkastning på investeringen i deras utbildning­ar. Mottagarländerna, däremot, beräknades ha fått fördelar motsvarande runt 2,7 miljarder dollar (Storbritannien) och 846 miljoner dollar (USA) av att ha mottagit färdigutbildad arbetskraft.

Läkarutbildningar i afrikanska länder är typiskt sett gratis eller åtminstone högt subventionerade av staten. Kostnaden för länderna om läkare försvinner är därför påtaglig. En ny etisk kod har tagits fram för att försöka balansera de ekonomiska och hälsomässiga konsekvenser som läkarutvandringen in­ne­bär. Koden kräver att mer resurser från mottagarländerna läggs på att på ett fokuserat sätt bygga ut hälso- och sjukvård och utbildning i ursprungsländerna. Länder som drar fördel av invandrade läkare från Afrika bör ansluta sig till denna kod, avslutar författarna.