I Nationella läkemedelsstrategin betonas vikten av säker och kostnadseffektiv läkemedelsbehandling. Hur man på bästa sätt arbetar för att uppnå strategins vision »rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle« vet vi inte i dag, men många olika arbetssätt prövas av olika aktörer i landet.

Vi har nyligen publicerat resultaten från en kostnadseffektivitetsanalys av en intervention för bättre läkemedelsanvändning [1]. Den visar att kostnaden för interventionen per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) var högre än det svenska samhället normalt är berett att betala. Resultaten är intressanta då kostnad per QALY, oss veterligen, aldrig tidigare har redovisats för sjukhusbaserade interventioner för bättre läkemedelsanvändning.

Resultaten bygger på en randomiserad kontrollerad studie med 345 patienter på två internmedicinska avdelningar vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Möl­n­dal, där effekten av en intervention utförd av apotekare utvärderades. Interventionen utfördes under vårdtiden och bestod av läkemedelsgenomgång inklusive återkoppling, utskrivningssamtal med patienten och läkemedelsberättelse. Kontrollgruppen erhöll vanlig sjukhusvård.
Sex månader efter utskrivningen mättes livskvaliteten, som befanns vara signifikant högre hos patienter som tillförts extra resurser i form av interventionen, på en 5-gradig skala med frågan «Hur är din hälsa?«, där 5 representerade »mycket bra« och 1 »mycket dålig« (3,14 ± 0,87 vs 2,77 ± 0,94; P = 0,020) [2]. Detta mått särskiljer inte farmakologiska effekter från omhändertagandeeffekter.

Livskvaliteten mätt med livskvalitetsinstrumentet EQ-5D var inte signifikant skild mellan grupperna, men interventionspatienternas livskvalitet minskade mindre med tiden. Patienterna i interventionsgruppen vann 0,0051 re­spe­k­­­tive 0,0035 QALY (ojusterade re­spek­tive justerade för EQ-5D vid inklusion). Vi mätte kostnader i ett sjukvårdsperspektiv under den sex månader långa uppföljningsperioden, dvs kostnader för inneliggande vård, öppen­vård och läkemedelskostnader. Dessa skilde sig inte signifikant mellan grupperna men var högre för interventionsgruppen.

Kostnaden blev 2 829 000 kronor per QALY (ojusterat) respektive 4 171 000 kronor per QALY (justerat). I de flesta känslighetsanalyserna översteg kostnaderna per QALY 1 miljon kronor. Vi gjorde en probabilistisk analys för att bedöma osäkerheten i resultaten. Det visade sig att vid en betalningsvilja på 500 000 kronor per QALY var det 20 procents sannolikhet att interventionen var kostnadseffektiv.