I JAMA presenteras en amerikansk studie kring barnastma och protonpumpshämmare (PPI). Bakgrunden är teorin att reflux av magsyra i esofagus skulle kunna bidra till svårkontrollerad barn­astma. Det har därför legat nära till hands att tro att behandling av reflux med PPI skulle kunna lindra symtomen.
Studien har bedrivits vid 19 centra och omfattar 306 barn i åldern 6–17 år med dåligt kontrollerad astma, definierad utifrån om barnen tvingats använda kortverkande betaagonister minst 2 gånger/vecka, om de minst 2 gånger/vecka vaknat nattetid av astma eller om de tvingats söka akutsjukvård för astman.
Deltagarna behandlades med PPI (lansoprazol 15 mg/dag för barn under 30 kg och 30 mg/dag för barn över 30 kg) eller placebo. Behandlingen pågick i 24 veckor, och astmasymtomen följdes enligt skalan Asthma Control Questionnaire (ACQ). Primärt effektmått var förändring enligt skalan efter 24 veckor jämfört med ursprungsvärdet.
Inga statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna noterades. På biverkningssidan noterades att barn som fått PPI drabbades av fler luftvägsinfektioner. Man konstaterar att det inte finns någon anledning att använda PPI till barn med dåligt kontrollerad astma.