Två av fem amerikanska poliser lider av en sömnrubbning som kan öka risken för misstag och olyckor i tjänsten. Det visar en studie i JAMA.
Studien har genomförts genom intervjuer och genom en enkät på Internet. Uppföljningar i form av ytterligare enkäter har gjorts månadsvis. Totalt omfattar undersökningen 4 957 poliser i USA och Kanada med en medelålder på 38,5 år. De hade i genomsnitt arbetat som poliser i 12,7 år då de svarade på frågorna.

Av samtliga deltagare uppfyllde 2 003, vilket motsvarar 40,4 procent, kriterierna för minst en sömnstörning. Vanligast var obstruktiv sömnapné, där 1 666 (33,6 procent) uppfyllde kriterierna. 281 (6,5 procent) uppfyllde kriterier för insomni (moderat eller svår). Vissa deltagare, men inte alla, undersöktes med bland annat polysomnografi.
Individer som uppfyllde kriterierna för sömnstörning var överrepresenterade vad gäller sjukdomar som t ex diabetes, hjärt–kärlsjukdom och depression (uppgifter kring dessa sjukdomar baseras helt på vad deltagarna själva rapporterat). Bland annat rapporterade 10,7 procent av poliserna med en sömnstörning att de led av depression jämfört med 4,4 procent av poliserna utan sömnstörning.

Sömnstörningar tycktes även påverka arbetet. Poliser med sömnstörning angav i större utsträckning att de agerat med omotiverad ilska mot civilpersoner. Anmärkningsvärt är onekligen att risken för att somna vid ratten efter arbetet var moderat till hög för 20 procent av poliserna med sömnstörning jämfört med 7,9 procent av poliserna utan sömnstörning. Detta kan dock ses mot bakgrund av en svensk studie från 2009, där 30 procent av slumpvis tillfrågade individer mellan 20 och 24 år uppgav att de somnat eller varit nära att somna vid ratten under de senaste 12 månaderna. För individer i åldersgruppen 55–64 år var siffran 12 procent.

Bakgrunden till studien är en amerikansk undersökning från 2003 som visade att fler poliser avlider till följd av olyckor (»unintended adverse events«) än till följd av brott riktade mot dem och att rubbad sömn är en faktor som skulle kunna öka risken för olyckor. Värt att notera i övrigt är att en majoritet av poliserna med sömnstörning i studien inte fått denna diagnostiserad före undersökningen.