I medicinska läroböcker informeras vi om att de äggceller en kvinna föds med är de hon har under livet, och några nya bildas inte. Men kanske måste böckerna nu skrivas om då denna medicinska »sanning« tycks felaktig. Det är dock inte förs­ta gången detta föreslås. I en studie som presenterades i tidskriften Cell för ett par år sedan lyftes fram att nybildning av äggceller kan ske under livet. Den studien var dock gjord på möss.
Den nu aktuella undersökningen har gjorts på människa och utförts i Boston. Den omfattar flera olika delförsök. Först har man använt sig av en metod för att selektera ut mänskliga stamceller från oocyter i äggstockarna från kvinnor i fertil ålder.
Tekniken forskarna använt sig av bygger på förekomst av ett ytprotein på stamcellerna. Proteinet finns normalt inne i oocyten, men hos just stamcellerna uttrycks det på cellytan. Stamcellerna har därtill givits en markör i form av ett fluorescerande protein. Därefter har stam­cellerna, tillsammans med äggstocksvävnad, opererats in i möss (dvs xenotransplanterats).
Efter 7–14 dagar har cellerna undersökts, varvid författarna kunde konstatera att flera av stamcellerna utvecklats till oocyter. Att dessa utvecklats från just stamcellerna bekräftas av att cellerna innehåller det fluorescerande proteinet.

Om dessa oocyter de facto kan befruktas och bli ett mänskligt embryo har av etiska skäl inte undersökts. Där­emot har motsvarande försök gjorts på möss, och det visade sig att äggcellerna som utvecklats från stamceller kunde be­fruktas och gav upphov till normala embryon.
Sammantaget indikerar rönen att oocyter kan bildas under livets gång från de stamceller som identifierats. Att ägg kan nybildas är inte den enda medicins­ka sanning som utmanats under senare år kring vilka celler vi föds med och vilka som kan nybildas. Uppmärksammad forskning har visat att både neuron och kardiomyocyter kan nybildas under livets gång.
Vid sidan av det principiellt intressanta i att det kan bildas nya äggceller skulle rönen i förlängningen kunna innebära nya behandlingar vid infertilitet.