I Lancet presenteras en studie där nyfödda barn till HIV-smittade mödrar givits det antiretrovirala nevirapin, ett NNRTI-preparat (non-nuc­leo­side reverse transcriptase inhibitor), under perioden då barnen ammades för att minska risken för överföring av viruset.
Studien har bedrivits under 2008–2010 i Sydafrika, Tanzania, Uganda och Zimbabwe. Totalt ingick 1 522 nyfödda ammande barn utan HIV och deras HIV-positiva mödrar. Samtliga barn gavs dagligen nevirapin under de första sex veckorna efter födseln. Hälften av barnen fortsatte därefter med dagligt nevirapin i sex månader, och den andra hälften fick placebo. Om amningen avslutades före sex månader avslutades även nevirapinbehandlingen samtidigt. Primärt effektmått var därefter antal barn som blev HIV-smittade mellan vecka 6 och 26. I kontrollgruppen, som fick nevirapin i bara sex veckor, smittades 2,4 procent av barnen, vilket ska jämföras med 1,1 procent i gruppen som fått preparatet dagligen i sex månader.
Det innebär således nästan en hal­vering av antalet smittade bland barnen som fått behandling i sex månader. Mortaliteten skilde sig inte mellan grupperna. Inte heller noterades några större skillnader avseende biverkningar. Vissa av kvinnorna, både i gruppen som fick behandling i sex veckor och i gruppen som fick behandling i sex månader, fick antiviral behandling. Intressant att notera är att sex månaders behandling med nevirapin gav särskilt god effekt för barn till kvinnor vars CD4-celltal översteg 350 celler per µl och som därför inte var kvalificerade för antiviral behandling.
Detta är inte första gången som nevirapin studeras för att förhindra HIV-överföring under amning. Studien är dock unik såtillvida att den tittat på en så pass lång behandlingsperiod som sex månader. Författarna sammanfattar resultaten med att nevirapin är säkert och ger ytterligare god effekt även efter sex veckors behandling när det gäller att skydda mot HIV-överföring från mamma till barn under amning.