I Lancet Neurology presenteras en studie kring djup hjärnstimulering vid Parkinsons sjukdom.

Undersökningen har bedrivits vid 15 centra i USA under åren 2005–2010 och omfattar totalt 136 patienter med par­kinson. Patienternas snittålder var 60 år, och samtliga hade haft sin sjukdom i minst fem år (genomsnittet var tolv år). Samtliga fick elektroder inopererade bilateralt i subtalamiska kärnor. Totalt fick 101 patienter behandling i tolv månader, medan en kontrollgrupp med 35 patienter inte fick behandling under de första tre månaderna efter operationen, men därefter gavs behandling även till kontrollerna (dvs i nio månader). Studien var inte blindad.
Stimuleringen gavs med konstant strömstyrka, till skillnad från pulsvis stimulering, som ofta använts i tidigare studier. Patienterna skattade sina symtom och noterade dem löpande. Primärt effektmått var total tid under dygnet då de inte upplevde besvärande dyskinesi. Denna tid uppgick i genomsnitt till sju timmar per dygn innan behandlingen gavs. Efter tre månaders behandling ökade denna med i genomsnitt 4,27 timmar per dygn hos behandlingsgruppen jämfört med 1,77 timmar hos kontrollerna; notera dock att ökningen var nästan två timmar hos kontrollerna som genomgått operation men inte fått stimulering!
Behovet av medicinering med L-dopa för att kupera symtomen minskade i både behandlings- och kontrollgruppen, men minskningen var mer uttalad i behandlingsgruppen. Efter tolv månaders behandling kvarstod den goda effekten i gruppen som fått behandling under hela tolvmånadersperioden. Men då hade kontrollerna behandlats i nio månader (deras behandling påbörjades som nämnts efter tre månader) och uppnått samma effekt som behandlingsgruppen.
Flera studier presenterade under senare år har visat starka resultat för djup hjärnstimulering vid parkinson, bl a en presenterad i New England Journal of Medicine år 2006 och en omfattande amerikansk studie som presenterades i JAMA år 2009 (refererad i LT nr 11/
2009, sidan 745). En uppenbar risk med djup hjärnstimulering är det operativa ingreppet. Detta illustreras väl i den aktuella studien då fem patienter drabbades av svåra biverkningar under de tolv månader som följde ingreppet. Fyra av dem drabbades av hjärnblödning, dvs 3 procent .