Celiaki (glutenintolerans) är en livslång immunmedierad sjukdom som drabbar cirka 1–2 procent av befolkningen. Under de senaste decennierna har förekomsten av celiaki dubblerats, samtidigt som det skett en markant ökning av antalet kejsarsnitt. Två tidigare, mindre studier (<200 individer med celiaki) har visat motstridiga resultat avseende risken för celiaki hos barn födda med kejsarsnitt.Med hjälp av datoriserade data från Sveriges alla patologiavdelningar identifierade vi 11 749 patienter med celiaki (villusatrofi). Celiakipatienterna matcha­des med 53 887 slumpmässigt utvalda kontroller, och data länkades till Medicinska födelseregistret. Av 11 749 celiakipatienter var 11,1 procent födda med kejsarsnitt (planerat och akut) jämfört med 10,7 procent bland kontrollerna (oddskvot, OR, = 1,06; 95 procents konfidensintervall, CI, = 0,99–1,13). Vi fann emellertid en lätt ökad risk (15 procent) för celiaki hos individer födda med planerat kejsarsnitt jämfört med naturlig förlossning (95 procents CI = 1,04–1,26) men ingen ökad risk efter akut kejsarsnitt (OR = 1,02; 95 procents CI = 0,92–1,13).Tarmfloran påverkas hos barn födda med kejsarsnitt, och dess påverkan är sannolikt större hos de barn som föds med planerat kejsarsnitt än vid akut kejsarsnitt, där barnet delvis kan ha haft kontakt med förlossningskanalen. Våra resultat stödjer därför hypotesen om att tarmfloran påverkar risken för celiaki, men samtidigt är riskökningen för celiaki marginell hos barn som fötts med planerat kejsarsnitt. Våra resultat innebär inte att indikationerna för kejsarsnitt ska ändras.