I Lancet presenteras en studie kring sui­cidprevention. Undersökningen bygger på data från 91 psykiatriska kliniker i England och Wales. Författarna har tittat på individer som begick självmord under perioden 1997–2006 och som tidigast tolv månader före självmordet varit i kontakt med någon av dessa kliniker. Totalt skedde 12 881 fall av suicid under perioden bland patienterna vid de 91 klinikerna. Dessa svarar för 26 procent av samtliga självmord i England och Wales under tidsperioden.

Man har tittat på hur antalet fall av suicid har utvecklats över tid och satt detta i relation till om klinikerna infört nio olika rekommendationer kring suicidprevention som fastställts av organisationen NCI (National Confidential Inquiry). Till rekommendationerna hör införandet av särskilda mobila team som dygnet runt kan åka hem till patienten för att bedöma, medicinera och eventuellt lägga in patienten; att kliniken har en skriftlig policy för hur man hanterar patienter med dålig följsamhet; att alla som slutenvårdats ska följas upp inom sju dagar efter utskrivning; att ett multidisciplinärt team utreder varje enskilt fall av fullbordat suicid; att särskild suicidföre­byg­gande utbildning ges till all vårdpersonal som arbetar kliniskt. År 1998 hade varje klinik i genomsnitt implementerat 0,3 av de 9 rekommendationerna. Siffran hade år 2006 stigit till 7,2.

Resultaten kan sammanfattas med att vid kliniker som infört minst sju av nio rekommendationer minskade antalet fall av suicid, medan man inte såg någon förändring vid kliniker som infört sex eller färre rekommendationer.
Författarna har också tittat på vilka enskilda förebyggande insatser som är effektivast. Här har antalet fall av suicid jämförts före och efter det att en enskild rekommendation införts. Särskilt effektivt tycks mobila team vara. Efter införandet skedde i genomsnitt 9,32 fall av suicid per 10 000 patienter och år jämfört med 11,44 fall före införandet.
Vad som också var effektivt var att ha en policy för hur patienter med dub­bel­dia­gnos (psykiatrisk diagnos och missbruk) ska handläggas samt införande av multidisciplinära team som utreder varje fall av suicid. För det sistnämnda noterades 11,59 suicid per 10 000 patienter per år före införandet och 10,48 efter. Att mäta effekterna av suicidprevention är ofta svårt. Den aktuella studien är intressant, då man kvantifierat effekten av enskilda preventiva insatser.