I Lancet presenteras en studie från Storbritannien kring blodtrycksmätning. Resultatet kan sammanfattas med att man bör mäta trycket i båda armarna då även mindre tryckskillnader kan kopplas till ökad risk att drabbas av perifer kärlsjukdom och kardiovaskulär eller cerebrovaskulär sjukdom.

Undersökningen är en metaanalys i vilken författarna sammanställt data från 20 olika studier. I dessa har blodtrycket mätts i både vänster och höger arm. Författarna visade att en systolisk tryckskillnad mellan höger och vänster arm på 10 mm Hg eller mer var förenat med ökad risk för perifer kärlsjukdom. Tryckskillnader på 15 mm Hg eller mer var dessutom förknippade med ökad risk för cerebrovaskulär sjukdom, för att avlida i kardiovaskulär sjukdom eller av andra skäl, samtliga dödsorsaker sammanräknade. Kopplingen mellan tryckskillnad och ökad sjukdomsrisk var tydligast för perifer kärlsjukdom, där en tryckskillnad på minst 15 mm Hg var korrelerad med 2,5 gånger ökad risk för perifer kärlsjukdom.
I en kommentar till artikeln, som också publiceras i Lancet, fastslås dock att tryckskillnader i armarna inte bör vara tillräckligt för att ställa dia­gnosen perifer kärlsjukdom och att ankel–armtrycksmätning fortfarande krävs.

Författarna konstaterar att blodtrycksmätning bör ske i både höger och väns­ter arm. En anledning är att många riskfaktorer för perifer kärlsjukdom, såsom hyperlipidemi och rökning, är möjliga att påverka eller förebygga hos patienter där blodtrycksskillnader i armarna flaggar för ökad risk.
I kommentaren till artikeln rekommenderas dessutom att blodtrycket mäts i båda armarna samtidigt om det är möjligt, eftersom vitrockseffekten i form av ökat blodtryck i närvaro av läkare/vårdpersonal annars riskerar att leda till att den arm som mäts som »nummer två« uppvisar ett för högt tryck då patienten stressas av blodtrycksmätningen.
I flera av de studier som ingått i metaanalysen har mätningen av armarna inte skett samtidigt. Det viktigaste skälet till att mäta blodtrycket i båda armar är dock att man i fortsättningen bedömer blodtrycket från mätningar i armen med högst blodtryck.