Peroperativ vätsketerapi kan påverka vårdtid och komplikationer efter elektiv kolorektal kirurgi. Denna singelcenterstudie var utformad för att undersöka om restriktiv peroperativ vätskeadministration skulle kunna minska vårdtiden jämfört med vårdprogram­met ERAS (enhanced recovery after surgery).

Patienterna randomiserades till antingen begränsad peroperativ intravenös vätskeadministration eller standard­administration. Randomiseringen stratifierades för kolon-, rektal-, öppen eller laparoskopisk kirurgi. Alla patienterna hade behandlats inom det befintliga ERAS-protokollet (noggrann preoperativ förberedelse, optimal smärtlindring, tidig oral nutrition och tidig mobilisering). Primärt effektmått var postoperativ vårdtid och sekundärt effektmått komplikationer inom 30 dagar.
79 patienter randomiserades till re­striktiv och 82 till standardvätsketerapi. Patienter i den restriktiva gruppen fick i median 3 050 ml vätska under operationsdagen jämfört med 5 775 ml i standardgruppen (P < 0, 001). Resultaten visade ingen skillnad mellan grupperna vad gäller primär sjukhusvistelse (median 6,0 dagar i båda grupperna, P = 0,194) eller sjukhusvistelse inklusive återinläggning (median 6,0 dagar båda grupperna, P = 0,158). Andelen patienter med komplikationer var signifikant lägre i den restriktiva gruppen (31/79 mot 47/82, P = 0,027). Vasopressorer administrerades oftare i den restriktiva gruppen (97 jämfört med 80 procent, P < 0,001). Konklusionen är att restriktiv peroperativ intravenös vätsketillförsel inte påverkar den postoperativa vårdtiden men att den signifikant minskar andelen patienter med komplikationer vid elektiv kolorektal kirurgi.