I Lancet presenteras en studie kring den globala sjukdomsbördan till följd av malaria. Det senaste decenniet har omfattande ansträngningar gjorts för att begränsa spridningen av malaria. Det har presenterats ett flertal sammanställningar över den globala malariabördan, men dessa har gjorts på olika sätt och kommit till olika resultat.

Den nu aktuella undersökningen har gjorts av forskare i USA och Australien, och den har finansierats av Bill och Melinda Gates’ stiftelse, som också drivit stora malariasatsningar på välgörenhetsbasis. Författarna har tittat på pe­rio­den 1980 till och med 2010 och estimerat mortalitet till följd av malaria utifrån flera olika källor. Bland annat har man gått igenom publicerade studier och statistik. Man har även tittat på prevalensen av Plasmodium falciparum och i vilken utsträckning resistens mot malarialäkemedel förekommer i olika områden. Utifrån uppgifterna har man beräknat hur antalet döda i malaria har utvecklats under tre decennier i 105 länder.

Tittar man globalt beräknas att 995 000 människor avled till följd av malaria under 1980. Därefter steg siffran stadigt och toppade på nästan det dubbla, 1 817 000 dödsfall, under 2004. Sedan tycks utvecklingen ha vänt till det bättre. Under 2010 beräknas att 1 238 000 människor avled till följd av malaria, vilket är 32 procent lägre än 2004 men fortfarande högre än 1980. Att titta på hela världen aggregerat ger dock en ofullständig bild. I stället är det relevant att titta på Afrika och övriga världen. I Afrika avled 493 000 människor till följd av malaria under 1980. Siffran steg till 1 613 000 under 2004 för att falla tillbaka till 1 133 000 under 2010.

I övriga världen, Afrika undantaget, har trenden varit stadigt fallande: från 502 000 dödsfall under 1980 till 104 000 dödsfall under 2010. Tittar man specifikt på dödsfall i malaria hos barn under 5 års ålder noteras en liknande trend som för vuxna. Under 1980 dog 377 000 barn i malaria, vilket steg till 1 047 000 under 2004, för att sedan falla tillbaka till 699 000 döda under 2010. Även här är bilden i Afrika och övriga världen väsensskild. Undantar man Afrika har antalet barn under 5 år som dör till följd av malaria minskat från 199 000 under 1980 till 15 000 år 2010.

Författarna sammanfattar resultaten med att dödligheten i malaria har sjunkit kraftigt under de senaste sju åren men att sjukdomsbördan trots det är större än vad många rapporter visar. Särskilt tycks flera tidigare rapporter ha legat för lågt vad gäller dödsfall till följd av malaria hos vuxna. Vad den aktuella studien också visar är att malaria ligger bakom en större procentuell andel av antalet avlidna barn i Afrika söder om Sahara än vad som tidigare beräknats: 24 procent av alla dödsfall bland barn under 5 år i regionen beräknas bero på malaria.
FN presenterade nyligen en målsättning att till år 2015 eliminera dödligheten i malaria. Så sent som i början av februari i år meddelade Bill och Melinda Gates’ stiftelse att man skjuter till ytterligare 750 miljoner dollar (motsvarande drygt 5 miljarder kronor) för att bekämpa malaria.