Fler patienter med svårbehandlad epilepsi bör ges möjlighet till operation. Dessutom bör operation göras betydligt tidigare i sjukdomsförloppet än vad som sker i dag. Så kan man sammanfatta en amerikansk studie som presenteras i JAMA.

Studien bygger på 38 patienter (18 män och 20 kvinnor, samtliga minst 12 år gamla) med svårbehandlad epilepsi som utgick från temporalloben. Trots behandlingsförsök med två olika farmaka hade samtliga patienter fortfarande anfall. Viktigt att notera är att patienterna befann sig i relativt tidigt sjukdomsförlopp – det hade maximalt gått två år från insjuknande till att studien påbörjades. Man lottade 15 patienter till kir­urgisk behandling med resektion av en del av temporalloben, medan resterande patienter utgjorde kontroller.
Primärt effektmått var andel patienter i respektive grupp som var anfallsfria efter två år. Det visade sig att efter denna tid var 11 av de 15 patienterna som opererats anfallsfria, medan ingen av de 23 patienterna i kontrollgruppen var det. Författarna tittade även på skillnader i livskvalitet enligt skalan Quality of life in epilepsy men noterade inga statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna.

För fyra kirurgiskt behandlade patienter noterades minnespåverkan efter ingreppet, något man sett även i andra studier. Studien är dock för liten för att man ska kunna dra långtgående slutsatser av detta. Från början hade författarna planerat att inkludera 200 patienter med epilepsi, men då det visade sig svårt att rekrytera deltagare blev materialet betydligt mindre omfattande.
Författarna sammanfattar med att studien ger stöd för att kirurgisk behandling bör ges i ett tidigare skede av sjukdomen vid svårbehandlad epilepsi än vad som ofta sker. Som det är i dag väntar många patienter lång tid, inte sällan flera decennier, med kirurgisk behandling med de svåra konsekvenser detta kan innebära för individen. Många med svårbehandlad epilepsi får i dag inte komma till specialistklinik för ställningstagande till eventuell kirurgisk behandling, och detta bör ändras, skriver författarna, som härvidlag syftar på amerikanska förhållanden.