I New England Journal of Medicine presenteras en amerikansk studie där ett preparat visat sig förlänga överlevnaden i malignt melanom. Substansen går under namnet vemurafenib och blockerar ett enzym av typen tyrosinkinas.

Vemurafenib har i den aktuella fas 2-studien prövats på 132 patienter med avancerat (stadium IV) malignt melanom, vilket innebär att tumören metastaserat, något som är förenligt med dålig prognos. Samtliga patienter hade före deltagandet i studien genomgått behandling för sin sjukdom. Deltagarna var alla positiva för BRAF V600-mutation, något som förekommer i drygt hälften av alla melanomfall.
Vemurafenib gavs i dosen 960 mg två gånger per dag. Resultaten kan sammanfattas med att medianöverlevnaden för de behandlade uppgick till 15,9 månader. Det ska jämföras med de 6–10 månader som normalt anges som överlevnad i metastaserat malignt melanom (siffrorna varierar något beroende på material men ligger normalt inom detta intervall). Progressionen av sjukdomen brom­sades i median med 6,7 månader för behandlade patienter.

Totalt svarade 53 procent av patienterna på behandling (overall response). Hos 6 procent av dessa noterades ett komplett behandlingssvar och hos 47 procent ett partiellt. Hos 14 procent noterades primär progression av tumören, vilket innebär att preparatet inte gav någon effekt. Det sistnämnda ska ses mot bakgrund av att malignt melanom i sen fas är mycket svårbehandlat med en stor andel patienter som inte svarar på behandling för andra läkemedel. Författarna beskriver resultaten som »ett genombrott men ingen bot«. Cirka 100 000 människor diagnostiseras varje år världen över med metastaserat malignt melanom med BRAF V600-mutation. Studien har finansierats av läkemedelsbolaget Hoffmann-La Roche, som utvecklat preparatet.