I New England Journal of Medicine presenteras en studie i vilken en monoklonal antikropp riktad mot receptorn för interleukin 17 (IL-17) prövats mot psoriasis. IL-17 produceras av bl a T-celler och upptäcktes för närmare 20 år sedan. Den har visat sig spela en roll vid produktion av cytokiner och rekrytering av neutrofiler vid inflammation. Möss med IL-17-genen utslagen har visats vara mer känsliga för infektioner, bl a med Klebsiella pneumoniae. Det har spekulerats över om IL-17 kan spela en roll vid autoimmuna sjukdomar.

I den nu aktuella studien har man utgått från antikroppar riktade mot IL-17:s receptor och prövat läkemedlet, som går under namnet brodalumab eller AMG 827. Totalt har 198 individer ingått i undersökningen, alla med måttlig till svår psoriasis, definierat som att sjukdomen täcker minst 10 procent av kroppen samt att patienten uppnår minst tolv poäng på psoriasisskalan Psoriasis area and severity index (PASI).
Deltagarna har lottats till behandling med antikroppen i olika doser alternativt placebo. Behandlingen pågick i tolv veckor, varefter patientens psoriasis åter skattades enligt PASI-skalan. För patienter som gavs antikroppen i de två högsta doserna noterades en förbättring på PASI-skalan på runt 75–85 procent jämfört med utgångsläget. Det ska jämföras med 16 procents förbättring för placebogruppen. Biverkningarna var begränsade och rörde sig främst om luftvägsinfektioner.

Artikeln kommenteras i New England Journal of Medicine med att den ökade kunskapen kring IL-17 och även kring ett annat interleukin som IL-17 kan påverka, nämligen IL-22, kan vara viktig för flera olika sjukdomar förutom psoriasis. Studien har gjorts av det amerikanska forskningsföretaget Amgen. Ytterligare undersökningar av antikroppen på indikationen psoriasis planeras framöver av företaget.