I New England Journal of Medicine presenteras en multicenterstudie kring acetylsalicylsyra (ASA) som förebyggande behandling för patienter som tidigare drabbats av venös tromboembolism. Efter en tromboembolisk händelse är det välkänt att patienten löper ökad risk att drabbas av en ny. Den förebyggande effekten av behandling måste dock vägas mot risken för biverkningar, däribland ökad blödningsrisk. Den nu aktuella undersökningen omfattar 402 patienter som drabbats av venös tromboembolism och som därefter behandlats i 6–18 månader med en vitamin K-antagonist (warfarin). Patienter med cancer, trombofili eller som drabbats av blödningar under behandlingen med vitamin K-antagonist har exkluderats.
En grupp patienter lottades till daglig behandling med ASA (100 mg) medan en kontrollgrupp gavs placebo. Primärt effektmått var antal patienter i respektive grupp som åter drabbats av tromboembolism inom två år. Resultaten visar sammantaget att 28 av 205 som behandlats med ASA drabbades av detta (6,6 procent) per år. För kontrollerna drabbades 43 av 197 patienter under två år (11,2 procent) per år (hazard-kvot 0,58; 95 procents konfidensintervall, CI, 0,36–0,93). Vad gäller blödningar noterades ett fall av större blödning (major bleeding) i såväl behandlings- som kontrollgruppen. Författarna sammanfattar biverkningssidan med att man inte noterat några statistiskt säkerställda skillnader mellan behandlings- och kontrollgruppen.
På ledarplats kommenteras rönen som intressanta. Nivån på den förebyggande effekten av ASA bedöms som »över förväntan«. Man konstaterar vidare att ASA tycks kunna förlänga den proppförebyggande effekten av warfarinbehandling för patienter som haft en blodpropp, men fler studier efterfrågas innan det finns tillräcklig grund för att ändra klinisk praxis.