I Lancet Neurology presenteras en studie där en 5-HT1F-receptoragonist prövats som akutbehandling mot migrän. Studien har gjorts vid 43 centra och omfattar 477 individer med migrän, med och utan aura. Ingen av deltagarna hade profylaktisk behandling för sin migrän.

Man lottade 391 deltagare till behandling med preparatet, som kallas lasmiditan. Det har till skillnad från liknande substanser ingen vasokonstringerande effekt. Lasmiditan gavs i ett antal olika doser: från 50 mg upp till 400 mg. Resterande 86 deltagare gavs placebo. Preparatet gavs som akutbehandling vid ett måttligt till svårt mi­gränanfall, och primärt effektmått var om attackens intensitet lindrades från måttlig/svår till lindrig/obefintlig inom två timmar.
Resultaten kan sammanfattas med att preparatet gav effekt och att den var dosberoende. Man fann ett tydligt linjärt samband mellan given dos och procentuell andel av patienterna som fick tillräcklig symtomlindring.

När det gäller biverkningar noterades också en dosberoende effekt. Mest rörde det sig om CNS-relaterade biverkningar, som yrsel, illamående och somnolens. I vilken utsträckning dessa biverkningar begränsar möjligheten att använda preparatet återstår att se. Författarna tror dock att det faktum att preparatet inte har en vasokonstringerande effekt kan innebära att det har en annan biverkningsprofil än andra preparat med samma indikation. Mer omfattande studier med fler deltagare krävs emellertid innan lasmiditan kan godkännas för användning.