I Lancet Oncology har en grupp forskare från Storbritannien undersökt om kognitiv beteendeterapi (KBT) har effekt vid klimakteriebesvär som svettningar och värmevallningar hos kvinnor som behandlats för bröstcancer.

Studien har gjorts vid flera olika cancerkliniker i London under 2009–2010 och omfattar totalt 96 kvinnor som genomgått behandling för bröstcancer och som alla hade minst tio episoder av kraftig svettning eller värmevallning per vecka. Dessa lottades till två grupper. En grupp (kontrollerna) fick normal behandling, som bl a bestod i kontakt med onkolog och sköterska. Den andra gruppen fick vid sidan av detta även behandling med KBT. Terapin gavs i grupp en gång per vecka i sex veckor. Varje tillfälle omfattade 90 minuter, och till momenten som ingick hörde kognitiva och beteendebaserade metoder att hantera svettningar och vallningar samt andningsteknik.

Resultaten följdes genom en tiogradig skala som mätte »hot flushes and night sweats« (HFNS). Det visade sig att både KBT-behandlade och kontroller upplevde minskade klimakteriebesvär efter nio veckor, men skillnaden var störst för KBT-behandlade, där HFNS-poängen i genomsnitt föll med 1,7 poäng mer än den gjorde för kontrollerna. Dessa skillnader stod sig även vid en mätning utförd 26 veckor efter att studien påbörjats (dvs 17 veckor efter att KBT avslutats). Dessutom visade det sig att kvinnorna som fått KBT sov bättre och uppgav bättre upplevd livskvalitet än kontrollerna.

Studien ska ses mot bakgrund av att hormonbehandling ofta är olämplig eller kontraindicerad efter genomgången bröstcancerbehandling. Det finns därför ett behov av icke-farmakologiska metoder för att komma till rätta med klimakteriebesvär för dessa kvinnor. Resultaten visar att KBT är en metod som är både säker och effektiv, skriver författarna sammanfattningsvis.