Signalsubstanserna se­­rotonin, dopamin och noradrenalin har stor betydelse för regleringen av känslor och beteenden. Många läkemedel mot psykiska sjukdomar, t ex antidepressiva läkemedel, påverkar också dessa signalsubstanser.
Serotonin, dopamin och noradrenalin produceras av grupper av nervceller i hjärnstammen och sprids sedan över hela hjärnan. Dessa tre signalsubstanser verkar förmedla olika aspekter av känslans kvalitet. Kraftigt förenklat kan man säga att dopamin är hjärnans belöningssystem, att serotonin förmedlar en känsla av tillfredsställelse och inre styrka och att noradrenalin är aktiverande. Det finns åtta olika möjliga kombinationer av antingen hög eller låg nivå av de tre signalsubstanserna.

I en nyligen publicerad artikel framläggs hypotesen att olika känslor framkallas av olika kombinationer av nivåer av de tre signalsubstanserna och att de åtta extremvärdena direkt svarar mot de åtta grundkänslorna. I en modell (se figur) avbildas de tre signalsubstanserna på axlarna i ett koordinatsystem och bildar en kub. I kubens åtta hörn, som alltså motsvarar de åtta möjliga extremvärdena, är de åtta grundkänslorna (enligt Silvan Tomkins) placerade. Enligt hypotesen framkallas till exempel grundkänslan ilska av kombinationen av lågt serotonin, högt dopamin och högt noradrenalin.

Jämfört med tidigare sätt att organisera grundkänslorna har denna modell en stor fördel i och med kopplingen till de signalsubstanser som styr känslor och beteenden. Modellen skulle kunna bidra till ökad förståelse för känslore­gleringen hos både psykiskt friska och dem som drabbas av psykiska sjukdomar samt till att förstå hur de tre signalsubstanserna serotonin, dopamin och noradrenalin verkar.


Modell som visar åtta möjliga kombinationer av hög eller låg nivå av signalsubstanserna noradrenalin, dopamin och serotonin som svarar mot åtta grundkänslor.