Effekten av nikotinplåster hos gravida som vill sluta röka är svag – i alla fall enligt en studie i New England Journal of Medicine. Bakgrunden till undersökningen är att gravida bör motiveras till rökstopp, och författarna har tittat på effekten av nikotinplåster för att åstadkomma detta.

Studien har gjorts vid sju centra i Storbritannien och omfattar 1 050 gravida kvinnor i graviditetsveckorna 12–24. Samtliga deltagare rökte minst fem cigaretter per dag och hade dessutom före graviditeten rökt minst tio cigaretter per dag. De lottades till två grupper. Behandlingsgruppen gavs nikotinplåster (i dosen 15 mg som satt på 16 timmar per dag) och rökavvänjningsstöd i form av löpande samtal med en barnmorska. En kontrollgrupp gavs stödsamtal hos barnmorska och placeboplåster. Studi­en pågick under åtta veckor.
Primärt effektmått var andelen kvinnor som slutat röka vid barnets födsel, vilket undersöktes genom att halterna av kotinin mättes. Det innebär således att uppgift om rökstopp inte baserades på deltagarnas egen utsago. Andelen som lyckats sluta röka visade sig vara knappt 10 procent i både behandlings- och kontrollgruppen, vilket således kan tolkas som att nikotinplåstren inte gav någon hjälp till rökstopp.
Ett observandum är det faktum att följsamheten var dålig, bara 7,2 procent av dem som fick nikotinplåster och 2,8 procent av kontrollerna rapporterade att de använt sina plåster mer än en månad. Inga skillnader noterades mellan grupperna vad gäller komplikationer kopplade till graviditet och förlossning, men avseende biverkningar bör man vara försiktig med att dra slutsatser, då endast ett fåtal fullföljde behandlingen.