Mellan 15 och 25 procent av bröstcancerfallen i Norge som upptäcks genom mammografiscreening beräknas vara en följd av överdiagnostik. Det fyndet pub­liceras i Annals of Internal Medicine. Det debatteras intensivt kring vilken grad av överdiagnostik av bröstcancer som kan förekomma i samband med mammografiscreening. I teorin kan överdia­gnostik innebära att screening detekterar en tumör som inte kommer att progrediera till ett kliniskt stadium eller att kvinnan skulle ha dött av andra orsaker innan tumören manifesterat sig kliniskt. Att beräkna graden av överdia­gnostik är dock komplicerat, och studier har visat siffror på 0–54 procent.

I Norge introducerades mammografi­scre­ening stegvis i landets olika län mellan åren 1996 och 2005. Detta möjliggör jämförelser av screenade och icke-screenade grupper av kvinnor under samma tidsperiod, vilket den aktuella studien använde. Studien inbegrep alla norska kvinnor med en första invasiv bröstcancer under åren 1986–2005, dock inte duktal cancer in situ (DCIS).
Först granskades incidensen av invasiv bröstcancer årtiondet före introduktionen av mammografi (1986–1995) för att justera för tidstrender i förekomsten av bröstcancer. Sedan användes två metoder för att justera för s k lead time bias, där lead time är den tid som dia­gno­sen av en cancer tidigareläggs på grund av tidig upptäckt via screening (vilket i flera studier uppskattats till 2–5 år). Sammanlagt inkluderades runt 40 000 fall av bröstcancer, varav runt 7 800 diagnostiserades efter att scree­ningprogrammet hade introducerats. Andelen överdiagnostiserade fall av bröstcancer skattades till 18–25 procent med den första korrigeringen för lead time bias (P < 0,001) och 15–20 procent med den andra (P < 0,001).Utifrån detta beräknas att mammografiscreening av 2 500 kvinnor skulle resultera i att 20 kvinnor fick en bröstcancerdiagnos som inte var överdiagnostik men att ytterligare 6–10 kvinnor skulle vara föremål för överdiagnostik. Författarna drar slutsatsen att detta skapar ett dilemma kring mammografi och att kvinnor inför mammografi behöver informeras om risken för överdiagnostik.