Smärta efter ljumskbråckskirurgi kan vara medelsvår till svår och resultera i förlängd vårdtid, oplanerad inläggning på sjukhus och fördröjd återgång till ett normalt vardagsliv. Även bristfälligt behandlad postoperativ smärta antas kunna utgöra en riskfaktor för långvarig smärta.
En genomgång av litteraturen har visat att 11 procent av patienterna har kronisk smärta efter ljumskbråckskirurgi. Dessutom upplevde cirka en tredjedel att smärta begränsade deras dagliga aktiviteter (ADL-funktioner). Flera metoder, inkluderande olika farmakologiska strategier, har använts för att behandla smärta efter ljumskbråckskirurgi. Vad som är den optimala evidensbaserade smärtbehandlingen är emellertid fortfarande oklart. Någon allmänt accepterad konsensus finns alltså inte.

Bakom PROSPECT (Procedure-specific post­ope­rative pain management) står en internationell grupp av anestesiologer och kirurger som sammanställer evidensgraderade rekommendationer för postoperativ smärtbehandling.
Gruppen vänder sig mot synsättet »one size fits all«. Smärtan kan inte behandlas på samma sätt efter t ex omfattande knäkirurgi, torakotomi och hysterektomi. Rekommendationerna är därför utformade för olika typer av kir­urgi och grundas på evidens från systematiska kunskapssammanställningar och kliniska erfarenheter (‹http://www.postoppain.org›). Epidural smärtbehandling rekommenderas t ex inte efter total knä–höftplastik, laparoskopisk ko­lorektalkirurgi eller kolecystektomi. Även om metoden är erkänt effektiv är förhållandet risk–nytta inte optimalt.

Ett av huvudfynden i denna översikt var att regional blockad av n ilioinguinalis, n iliohypogastricus och n genitofemoralis gav signifikant bättre effekt än andra metoder (evidensgrad 1). Detta kan göras både som en del i en kombinerad teknik med eller utan sårinfiltration eller som tillägg till generell eller spinal an­es­tesi. Således rekommenderas regional analgesiteknik till samtliga patienter som genomgår öppen ljumsk­bråckskir­urgi (grad A-rekommendation). Kontinuerlig sårinfiltration med kateterteknik visade sig ge förlängd analgesiduration och bör därför övervägas när så är möjligt.
Om regional teknik inte är möjlig är generell anestesi att föredra framför centrala blockader (spinal- eller epidu­ralblockad). Även om spinalblockad ger utmärkt anestesi och tidig postoperativ analgesi kan begränsningar i form av fördröjd mobilisering och urinretention påverka hemgång efter dagkirurgi.
Då opioidrelaterade bieffekter kan fördröja återhämtningen bör icke-opioider (paracetamol, NSAID och specifika COX-2-hämmare) användas (grad B-rekommendation). Dessa bör kompletteras med svaga opioider vid låg till medel­svår smärta (VAS <50 mm) (grad B), och med starka opioider vid medelsvår till svår smärta (grad B).PROSPECT-rekommendationerna omfattar både olika evidensbaserade smärtbehandlingsalternativ och kirurgisk teknik. Rekommendationerna är avsedda för direkt klinisk tillämpning och omfattar för närvarande nio olika kirurgiska procedurer: torakotomi, kolecystektomi, kolonkirurgi, omfattande bröstkirurgi (icke-kosmetisk), total knäplastik, total höftplastik, hysterektomi och hemorrojdkirurgi.