Graviditet är en riskfaktor för komplikationer till följd av influensa. Under såväl tidigare pandemier som 2009 års influensa A/H1N1-pan­­­demi noterades ökad risk för mortalitet bland gravida kvinnor. H1N1-infektion under graviditet var dessutom förbunden med ökad risk för dödfödsel, för­tidig födsel och låg födelsevikt. Det adjuvanta vaccin man använde i Sverige, Pandemrix, var också det vanligast använda vaccinet i Europa. Tidigare säkerhetsdata beträffande H1N1-vaccination under graviditet har baserats på spontanrapporter och små studier utan tillförlitliga kontrollgrupper.

I en stor registerbaserad kohortstudie, publicerad i BMJ, fann vi ingen association mellan vaccination mot influensa A/H1N1 2009 under graviditet och ökad risk för fetal död.
I en landsomfattande kohort av gravida kvinnor i Danmark länkade vi registeruppgifter om H1N1-vaccination, graviditetsutfall och en rad kovariater, såsom moderns ålder, graviditetshistoria, rökning, diabetes och ett flertal andra sjukdomar och därtill läkemedel. Av totalt 50 585 kvinnor i kohorten hade 7 062 (13 procent) vaccinerats med Pandemrix någon gång under graviditeten.

Vaccination under graviditet var inte kopplad till ökad risk för fetal död: i justerade analyser var hazardkvoten 0,79 (95 procents konfidensintervall 0,53–1,16), vilket således innebar att en 17-
procentig riskökning kunde uteslutas. Inte heller i separata analyser av spontan abort och dödfödsel, som tillsammans utgjorde det sammansatta utfallet fetal död, kunde ökad risk påvisas. Risk­estimaten för fetal död var likartade i subgrupper av kvinnor med och utan samsjuklighet. En av begränsningarna var att vi inte kunde undersöka risken för mycket tidiga missfall (före sjunde graviditetsveckan).